image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

 ผู้ว่าฯอัศวิน ปรับโฉมการให้บริการ กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 8

 

                (8 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ครั้งที่ 8 ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ซึ่งกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ร่วมกับสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามนโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดบริการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมนำบริการต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชนฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้ได้รับบริการเคลื่อนที่แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึงให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย สามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ นอกจากนี้ผู้ว่าฯ กทม.ยังเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” จากบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 240,000 บาท ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งกิจกรรม “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” เป็นการนำหน่วยบริการเคลื่อนที่มาพบปะและให้บริการด้านต่างๆ แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างหลากหลายและครบวงจร โดยจะหมุนเวียนกันไปตามพื้นที่ในกลุ่มเขตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือการจัดคิวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียน พร้อมจัดลำดับการให้บริการตามจุดบริการต่างๆ ต่อไป
 
 
          
สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในด้านต่างๆ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาล บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในผู้ที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงและควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดที่มีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) ที่สามารถแจ้งผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข และฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตา สำหรับให้บริการวัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ฟรี จำนวน 400 อัน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด และการเลิกบุหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งการตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คัน และรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ 1 คัน รวมถึงรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน ซึ่งรวบรวมของดีเขตและสินค้าธงฟ้ามาให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายในราคาประหยัดด้วย 
 
 
ปรับระบบการลงทะเบียน แก้ไขปัญหาการรอคิวนาน 
ทั้งนี้ การจัดงาน “กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน” ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้นำเทคนิคการให้บริการรูปแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนต้องรอคิวเป็นเวลานาน เนื่องจากในแต่ละครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการเป็นจำนวนมาก 1,500-2000 คน  ทำให้ต้องรอคิวลงทะเบียนและเพื่อรอเข้ารับบริการ อีกทั้งต้องกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนทุกจุดบริการ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ให้ปรับวิธีการลงทะเบียนที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดเวลาการรอคอย และให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุด โดยให้ประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน รับบัตรหมายเลขประจำตัวเพื่อนำไปยื่นยังจุดบริการต่างๆ ภายในงาน  จากนั้นฐานข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนจะออนไลน์ที่ยังจุดบริการ ประชาชนนำหมายเลขประจำไปรับบัตรคิว ณ หน่วยบริการแต่ละจุดโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลซ้ำ และยังสามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นระหว่างที่รอคิวได้โดยไม่ต้องรอ โดยสามารถตรวจสอบคิวจากสมาร์ทโฟนได้ 
 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องการรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงในช่วง “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน และคณะผู้บริหาร กทม.” โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มานั่งพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อตอบคำถามและรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถนำปัญหากลับไปแก้ไขได้อย่างถูกจุด ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ต้องการให้แก้ไขเป็นปัญหาของสภาพน้ำในลำคลองที่เน่าเสีย ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาพื้นผิวถนนในซอยประชาอุทิศ จำนวน 3 แห่ง ต่ำกว่าระดับลำคลอง เมื่อฝนตกจะทำให้น้ำท่วมขังถนนเป็นเวลานาน ตลอดจนความต้องการให้สร้างเขื่อนบริเวณคลองมหาศร และการขอไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองบางมด  โดยผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายสำนักและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนปัญหาใดที่แก้ได้ให้ดำเนินการทันทีและมีคำตอบในส่วนที่ยังติดขัดหรือต้องใช้เวลาแก้ไขในระยะยาว   
 
 
สำหรับปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองภาษีเจริญ ทางสำนักการระบายน้ำได้วางแผนไว้ 2 ระยะ คือ ระยะสั้นจะใช้การดึงน้ำจากคลองใกล้เคียงเพื่อใช้นำดีช่วยผันน้ำเสียออก  ในระยะยาวสภาพน้ำเสียจะดีขึ้นเมื่อจัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียหนองแขมแล้วเสร็จ  รวมทั้งจะเข้าตรวจสอบสภาพคลองและแก้ไขจุดที่ตื้นเขินและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ  นอกจากนี้ยังเตรียมการก่อสร้างเขื่อนคลองมหาศรระยะทาง 12.4 กม. ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองแขมคาดว่าจากนั้นจะใช้เวลา 3 ปีในการก่อสร้าง  ขณะเดียวกันทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสุบน้ำขนาด 30 นิ้ว 3 ตัวไปเตรียมสูบน้ำในซอยเอกชัย 52 และ 64/3 เขตบางบอน ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำด้วย  ส่วนปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรในซอยประชาอุทิศ ซอย 54 แยก 9 และซอย 76  นั้นทางสำนักงานเขตทุ่งครุได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วและจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จภายใน 4 เดือน และปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองบางมดจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขทันทีและสำรวจจุดที่ตั้งติดตั้งเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินริมคลองว่ามีจุดใดชำรุดต้องซ่อมแซม โดยจะเริ่มสำรวจในสัปดาห์หน้า 
 
----------------(อิทธิพล/นักบุญ...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1736  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้