image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ที่ประชุมสภากทม.มีมติแยกให้ความเห็นชอบผูกพันงบ 6 โครงการ

 

                (6 มิ.ย.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่10) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 
 
 
ในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (2561-2584) งบประมาณทั้งโครงการ 7,330 ล้านบาท โครงการที่ 2 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (2561-2584) งบประมาณทั้งโครงการ 7,330 ล้านบาท โครงการที่ 3 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (2561-2583) งบประมาณทั้งโครงการ 4,964 ล้านบาท โครงการที่ 4 โครงการเจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (2561-2583) งบประมาณทั้งโครงการ 4,964 ล้านบาท โครงการที่ 5 โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยพร้อมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (2561-2583) งบประมาณทั้งโครงการ 1,642.5 ล้านบาท และโครงการที่ 6 โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา และนำไปส่งกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (2561-2571) งบประมาณทั้งโครงการ 795.7 ล้านบาท 
 
 
อย่างไรก็ตาม ในญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 6 โครงการดังกล่าว ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติให้แยกการให้ความเห็นชอบในแต่ละโครงการ โดยผลการลงมติมีดังนี้ โครงการที่ 1 มีผู้เห็นชอบ 17 คน ไม่เห็นชอบ 7 คน   โครงการที่ 2 มีผู้เห็นชอบ 17 คน ไม่เห็นชอบ 7 คน    โครงการที่ 3 มีผู้เห็นชอบ 4 คน ไม่เห็นชอบ 15 คน งดออกเสียง 4 คน   โครงการที่ 4 มีผู้เห็นชอบ 4 คน ไม่เห็นชอบ 15 คน งดออกเสียง 5 คน   โครงการที่ 5 มีผู้เห็นชอบ 6 คน ไม่เห็นชอบ 16 คน งดออกเสียง 2 คน และโครงการที่ 6 มีผู้เห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นชอบ 12 คน งดออกเสียง 1 คน สำหรับผู้ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการบันทึกชื่อของแต่ละท่านไว้ด้วย 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตและเสนอข้อท้วงติงมายังคณะผู้บริหาร ตั้งแต่การประชุมสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 นั้น กรุงเทพมหานครขอน้อมรับข้อสังเกตดังกล่าวทั้งหมด และจะนำไปพิจารณาแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต  ซึ่งได้มีการเตรียมแผนการทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการพิจารณาเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครนั้น ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ความตั้งใจคือการมุ่งทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเป็นหลัก
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1895  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้