image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

 กทม.จับมือภาคีเครือข่าย จัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน                (5 มิ.ย. 61) เวลา 10.30 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) โดยมี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ณ โซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
 
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนขึ้น โดยภาคีเครือข่ายจะได้แสดงเจตนารมณ์และร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาสำคัญของเมือง โดยรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 รวมทั้งได้นำแผนแม่บทมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้ถุงพลาสติกคนละ 8 ใบต่อคน กรุงเทพมหานครมีประชากร 10 ล้านคนจึงมีขยะพลาสติกกว่า 80 ล้านใบ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมุ่งเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยปรับพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เท่าที่จำเป็น หรือถ้าเป็นพลาสติกที่ใช้ซ้ำไม่ได้ก็ให้เลิกใช้
 
สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับ UNEP และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดโครงการรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมโลกระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโซนอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน เพื่อจุดประกาย ปลุกกระแส และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนัก เข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use Plastic หรือ Disposable Plastic) เช่น หลอดพลาสติก ถุงหิ้ว ถุงร้อน ถุงเย็น แก้วน้ำ ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลาย ทำให้มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมาก ขยะพลาสติกบางส่วนถูกทิ้งลงแม่น้ำ  ลำคลอง อุดตันท่อระบายน้ำเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วม บางส่วนไหลไปกับน้ำลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล และระบบนิเวศทางทะเล
 —————-
 
จำนวนคนอ่าน 1604  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้