image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

กทม. ประชุม 5 จังหวัดปริมณฑล ร่วมรับมือฤดูฝน                (5 มิ.ย. 61) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร 5 จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร 5 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อาทิ กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน.กทม. (ฝ่ายทหาร) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. 61 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการผลักปัญหาไปให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 
 
เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ
ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล โดยเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังนี้ 1. ทําความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอย ความยาวรวม 3,297 กิโลเมตร ดําเนินการ โดยใช้แรงงานของสํานักระบายน้ำและสํานักงานเขต และจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 61 2. เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชใน คู คลอง ยาว 1,341 กิโลเมตร ขุดลอกคู คลอง 80 คลอง ยาว 100 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน มิ.ย. 61 3. เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ จํานวน 698 แห่ง กําลังสูบรวม 2,229 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานีสูบน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ 903 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังมีขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 482 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลอง จํานวน 60 ลํา 5. เตรียมความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 6. ลดระดับน้ำในคลองและแก้มลิงจํานวน 26 แห่ง เพื่อชะลอน้ำท่วมปริมาณ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเก็บกักในแก้มลิงเป็นการชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 7. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กรณีฉุกเฉิน และเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเตรียมกระสอบทราย 2.79 ล้านใบ รวมทั้งรถเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 18 คัน 8. จัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือหน่วย BEST รวม 108 หน่วย เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยรวม 700 คน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำท่วมขังประจําทุกสํานักงานเขต  9. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสื่อมวลชน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำชํารุด อุดตัน และ ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์สภาพฝนและบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายจราจรอัจฉริยะ จ.ส.100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน และผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th เว็บไซต์สํานักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th/,  Facebook : @BKK_BEST, Twitter : bkk_best เป็นต้น
 
แผนปฏิบัติการ 9 ขั้นตอน หากมีสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
หากมีสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติการณ์ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์ 2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม 3. ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ 4. แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร Trunked Radio แจ้งเตือนสํานักงานเขตผ่านวิทยุสื่อสารเครือข่าย “อัมรินทร์” แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม Line “เตือนภัยน้ำท่วม กทม.” (ปภ. ทหาร ตํารวจ สื่อมวลชน) 5. ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจําจุดเสี่ยงและจุดสําคัญ เพื่อเร่งระบายน้ำและแก้ปัญหาด้านการการจราจร 6. หน่วยงานภาคสนาม (ผู้บริหาร สนน./หน.หน่วยฯ) ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมทราบ 7. เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดที่วิกฤติ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 8. ประสานงานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกการจราจร การปิดเส้นทางน้ำท่วม / ทหาร ช่วยเหลือประชาชน หากมีระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ เป็นต้น  9. ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล
 
ประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล กรุงเทพมหานครได้มีการประสานการดําเนินการร่วมกันกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน 4 จุดหลัก
 
โดยจุดแรก คือ ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซียร์รังสิตถึงบริเวณแยกลําลูกกา เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี สํานักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ำในถนนพหลโยธิน พร้อมบ่อสูบน้ำ 3 แห่ง รวมขนาด 16 ลบ.ม./วินาที แล้วเสร็จแล้ว กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่คลองคู่ขนาน ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่งฝั่งใต้ และคลองสองฝั่งใต้ กําลังสูบรวม 36 ลบ.ม./วินาที กรมทางหลวง ดำเนินการเสริมผิวจราจร บริเวณอนุสรณ์สถานเชื่อมถนน วิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนลําลูกกา และบ่อสูบน้ำ จํานวน 4 แห่ง กําลังสูบรวม 9 ลบ.ม./วินาที เทศบาลเมืองคูคต ดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำคลองลาดสนุ่นเป็น 6 ลบ.ม./วินาที และกองทัพอากาศ ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 
 
จุดที่ 2 ปัญหาน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงศูนย์ราชการ พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี สํานักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำศูนย์ราชการ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม 10 ลบ.ม./วินาที ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ทําแก้มลิง ที่ ร.2 พัน 1 รอ.กองพันทหารเสือ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การประปานครหลวง ดำเนินการพร่องน้ำในคูน้ำของการประปาเพื่อรับน้ำจาก ร.2 พัน 1 รอ. กรมทางหลวง ดำเนินการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำฝนในถนนแจ้งวัฒนะ
 
จุดที่ 3 ปัญหาน้ำท่วมถนนงามวงศ์วานบริเวณซอยชินเขต 2 ถึงคลองประปาและหมู่บ้าน ชินเขต พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี สํานักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ 2 บ่อ กําลังสูบรวม 6 ลบ.ม/วินาที ที่ถนนงามวงศ์วานตอนลง คลองบางเขน (ขาเข้า) และในซอยหมู่บ้านชินเขต 1 แล้วเสร็จ และก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยงามวงศ์วาน 47 พร้อมบ่อสูบ 3.50 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่คลองบางเขน สํานักงานเขตหลักสี่จะขุดลอกคลองบางตลาด ลาดโตนด บางเขน สํานักการโยธา ดำเนินการเสริมผิวจราจรถนนงามวงศ์วาน
 
จุดที่ 4 ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิทบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ซอยลาซาล และซอยแบริ่ง พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ สํานักการระบายน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา อยู่ระหว่างดําเนินการ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดรวม 2 ลบ.ม./วินาที ถนนสุขุมวิทขาออก ช่วงสนามกีฬาภูติอนันต์ถึงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ติดตั้งแล้วเสร็จ และกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขมวิทและสถานีสูบน้ำที่คลองสําโรงและคลองบางนา พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด 1 ลบ.ม./วินาที ที่ถนนสุขุมวิทขาออกตอนลงคลองสําโรง
 
 
จำนวนคนอ่าน 1433  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้