image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสาน แห่งแรก กทม.                (16 พ.ค. 61) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสานโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์” (MPN Blended Learning Center) และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โดยดูเรื่องการจราจรและความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนตามโครงการ “School Zone…Safety Zone” หน้าโรงเรียนปลอดภัยด้วยเครื่องหมายจราจร ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย อาทิ ป้ายเตือน ป้ายไฟกระพริบ ตีเส้นจราจรบนผิวทาง เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรับรู้ว่าขณะนี้ได้เข้าพื้นที่บริเวณเขตโรงเรียน จะได้ชะลอความเร็วลง และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โครงการ School Care เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียน และการเข้าโรงเรียนของนักเรียนผ่าน Digital Gate ที่เพียงแค่นักเรียนเดินผ่านก็จะถูกสแกนเช็คชื่อเข้าโรงเรียนทันที อีกทั้งสามารถส่งภาพและเวลาเข้าเรียนให้ผู้ปกครองได้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมคณะ
 
 
 
  สำหรับ “ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสาน” (Blended Learning Center) เป็นห้องเรียนรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learners) โดยมีครูผู้สอนเป็นโค้ชชิ่ง (Coaching) การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์นี้จะผ่านระบบอินทราเนตและมีการให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยทันทีทันใด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ทราบถึงความสามารถของตนเอง รวมถึงยังช่วยให้นักเรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมการเรียนให้ถูกต้อง ห้องเรียนรูปแบบใหม่นี้เป็นแนวคิดที่กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดได้เข้าถึงการเรียนเสริมความรู้ได้ตลอดเวลาและได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าในเวลาที่นักเรียนสะดวกหรือเข้าไปทบทวนบทเรียนในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ จึงได้นำรูปแบบห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันในนาม “ห้องกุหลาบฟ้า” มาเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสาน” (Blended Learning Center) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งเบื้องต้นได้คัดเลือกโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักรเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 
 
 
 
ทั้งนี้ “ศูนย์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบผสมผสานโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์” (MPN Blended Learning Center) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนต้นแบบและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น จำนวน 40 ชุด และได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบัน OnDemand เอื้อเฟื้อสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าไปศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเริ่มเปิดใช้งานในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนในสังกัด โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักจราจรและขนส่งจัดทำโครงการ “School Zone…Safety Zone” ด้วยการขีดสีตีเส้นจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้เห็นชัดเจน รวมถึงจัดทำป้ายเตือนเขตโรงเรียนให้เห็นในระยะ 120 เมตร ก่อนถึงหน้าโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณถนนสายหลัก และป้ายจำกัดความเร็วไว้ที่ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณถนนสายรอง โดยจะดำเนินการทุกโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ ซึ่งระยะแรกดำเนินการ 96 โรงเรียน ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 36 โรงเรียน และเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจจัดทำโครงการ School Care จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและพาน้องข้ามถนนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วพื้นที่เขต 50 เขต รวม 1,102 โรงเรียน ขณะนี้ดำเนินครบทั้งหมดแล้ว แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) 151 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเอกชน 414 โรงเรียน  
 
 --------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ธนิตาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1654  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้