image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เร่งสร้างเขื่อนคลองเคล็ด เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำศรีนครินทร์                (13 พ.ค.61) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา และโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน เขตบางนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา เขตบางนา ผลงานที่ทำได้ 77.68% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) ความยาวประมาณ 4,300 ม. ตอกเสาเข็ม จำนวน 2,877 ต้น ตอกเสาสมอ จำนวน 2,866 ต้น ติดตั้งแผงกันดิน จำนวน 2,847 ช่อง หล่อคานทับหลังเขื่อนและทางเท้า ความยาว 4,258 ม. หล่อหัวสมอ จำนวน 2,849 แห่ง ขุดลอกคลอง ความยาว 3,106 ม. เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง จำนวน 70 ต้น รื้อย้ายบ้านรุกล้ำ 230 ม. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 4,690 ม. ล้างทำความสะอาดท่อใต้สะพานเขตทางถนนศรีนครินทร์ จำนวน 3 แห่ง ทั้งนี้บริเวณริมคลองเคล็ดมีบ้านประชาชนรุกล้ำแนวโครงการก่อสร้างดังกล่าว จำนวน 96 ราย ในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 26 หลัง มีความประสงค์จะย้ายออก จำนวน 3 ราย พื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 70 ราย ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ ลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่บ้านเรือนรุกล้ำ ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมพร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไป ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกคลองและติดตั้งราวเหล็กกันตก พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ คาดว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา จะแล้วเสร็จเดือนส.ค.61 ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน เขตบางนา ผลงานที่ทำได้ 85% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ความยาวประมาณ 3,300 ม. ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35x0.40x12.00 ม. จำนวน 1,950 ต้น ตอกเสาเข็ม ขนาด 0.22x0.22x7.00 ม. จำนวน 1,852 ต้น ตอกเข็ม Sheet Pile จำนวน 42 แผ่น ใส่แผงกันดิน จำนวน 1,943 ช่อง หล่อคานทับหลังเขื่อนและทางเท้า ความยาว 2,906 ม. พื้นดาดท้องคลอง 11,156 ตร.ม. บันไดขึ้นลง จำนวน 6 จุด เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง จำนวน 116 ต้น ติดตั้งราวกันตก ความยาว 2,700 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน 49 แห่ง ทั้งนี้การก่อสร้างติดอุปสรรคบ้านหลังใหญ่ จึงยังไม่สามรถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนในส่วนที่เหลือได้ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา และโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองตาช้าง จากคลองเคล็ดถึงคลองหนองบอน เขตบางนาแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เขตสวนหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงได้ดียิ่งขึ้น
 
 
 


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 877  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้