image
Main Menu
BANGKOK
การให้บริการประชาชน     กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะดูแลประชาชนคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่เกิดจนชรา ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
      - บริการทะเบียนราษฎร ทะเบียนชื่อบุคคล การทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
      - บริการทะเบียนปกครอง การปกครองท้องที่ การบริหารงานบุคคล
      - บริการงานชุมชน
To be number one พลังแผ่นดิน ขอรับความช่วยเหลือ ฯลฯ
      - บริการการขออนุญาติงานก่อสร้างต่างๆ
      - บริการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
      - บริการอนุญาตสถานที่ประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร การใช้เครื่องขยายเสียง
      - บริการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การลดมลพิษ และรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม
      - บริการจัดการศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียนการแจ้งเด็กเกณฑ์เข้าศึกษาภาคบังคับ
      - บริการควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
    ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา ปรับปรุงให้ข้อคิดเสนอแนะ ในนโยบาย และแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ โดยสามารถให้ข้อมูลเพื่อร่วมวางแผนและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ได้ทางช่องทางเว็บไซต์ "โครงการน่าตรวจสอบ" ของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร

Highlight Link