image
Main Menu
BANGKOK
การจัดซื้อจัดจ้าง_สำนักการระบายน้ำ

 ขอแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง