Main Menu
BANGKOK
การจัดซื้อจัดจ้าง_สำนักการระบายน้ำ

 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกวดราคา