image
Main Menu
BANGKOK
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์ (Web Site) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนสนใจ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร-แผนผังองค์กร, อำนาจหน้าที่, ภารกิจ-วัตถุประสงค์, รายนามผู้บริหาร และเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร

 

- หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน

 

- หน่วยงานระดับสำนักงานเขต


 
- หน่วยงานการพาณิชย์