image
Main Menu
BANGKOK

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ  มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  อันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือการรับรองสิทธิได้รู้ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตน  ปกป้องประโยชน์สาธารณะ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้