image
Main Menu
BANGKOK
Infocenter

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภท, มาตรา 7, มาตรา 9 และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารจองราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูล

- หน่วยงานระดับสำนัก/สำนักงาน

 

- หน่วยงานระดับสำนักงานเขต

 

- หน่วยงานการพาณิชย์