image
Main Menu
BANGKOK
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการฯ
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3167/2561 ลงวันที่ 1 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารราชการของปลัดกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มภารกิจของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555นางวันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านคุณภาพชีวิต รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักอนามัย
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
- สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ


นายพิชญา นาควัชระ

นายพิชญา นาควัชระ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยว รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักการแพทย์
- สำนักการศึกษา
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ


>นายสมพงษ์ เวัยงแก้ว<

นายสมพงษ์ เวียงแก้ว

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมือง รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักการระบายน้ำ
- สำนักการโยธา
- สำนักการจราจรและขนส่ง
- สำนักผังเมือง
- บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก


นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักพัฒนาสังคม
- สำนักสิ่งแวดล้อม
- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

นายขจิต  ชัชวานิชย์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์  และการคลัง รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
- สำนักการคลัง
- ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานการต่างประเทศ กองงานผู้ตรวจราชการ)
- ราชการส่วนภูมิภาค
- กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
- การพานิชย์ของกรุงเทพมหานคร
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง

นายสมภาคย์  สุขอนันต์

รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านจัดระเบียบ บรรเทาสาธา่รณภัย และการบริหารงานบุคคล รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักเทศกิจ
- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานกฎหมายและคดี และสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ยกเว้นส่วนบรรจุและแต่งตั้ง)
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.)
- สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้