Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 214 ครั้ง

 

       (11 ธ.ค.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (City Lab Silom) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แทนกลุ่มคนรักสีลม ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เขตบางรัก

        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาเมืองให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีความเจริญและทันสมัย ทัดเทียมมหานครอื่น ๆ ของโลก เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ ด้วยตระหนักดีว่าการได้อยู่อาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ มิติ อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาเมืองให้ตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับรูปแบบในการใช้ชีวิตประจำวันของคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงเอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของ “องคาพยพ” ต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนรักษาผลลัพธ์ของการพัฒนาให้มีความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งยังต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาเมือง

 

 

       สำหรับการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลม ผ่านกระบวนการทดลองห้องปฏิบัติการเมืองและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (City Lab Silom) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งห้องทดลองบนทางเท้าเป็นเวลา 1 เดือน โดยดำเนินการออกแบบพื้นที่สาธารณะชั่วคราว เพื่อประเมินผลและรับฟังความเห็นของประชาชนถึงทิศทางการพัฒนาย่านสีลม จากนั้นจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาย่านสีลมในอนาคต ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา) ผู้ประกอบการกลุ่มคนรักสีลม กลุ่มนักออกแบบ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือทั้งในด้านขององค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการศึกษาออกแบบและประเมินผล โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ผ่านกระบวนการศึกษาทดลอง และวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สาธารณะและกิจกรรมในพื้นที่โครงการ รวมถึงกายภาพของพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน นำมาสู่ทางเลือกในการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในเมืองอย่างแท้จริง โดยในช่วงของระยะทดลองดำเนินการนั้นจะไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก สสส.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดช่วงของระยะเวลาตามโครงการ ซึ่งบริเวณย่านสีลมที่จะเป็นพื้นที่ทดลองมี 6 จุด ได้แก่ ทางเท้าหน้าอาคารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ทางข้ามหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและอาคารอาคเนย์ประกันภัย ทางเท้าและป้ายรถประจำทางหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และ BTS ศาลาแดง (หน้าอาคารธนิยะพลาซา) โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมความปลอดภัย เพิ่มแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน พัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดกิจกรรมนันทนาการ พื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มเทคโนโลยีป้ายอัจฉริยะแจ้งข้อมูลการเดินรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางม้าลาย ปรับปรุงทางลาดเชื่อมต่อทางเดินเท้ากับทางม้าลายให้มีระดับที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ในการข้ามถนนตรงทางม้าลาย เป็นต้น สำหรับในส่วนของจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เช่น บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้มีการนำเสนอเสาอัจฉริยะ Smart Pole ซึ่งมีการติดตั้งการให้บริการไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องตรวจวัดระดับฝุ่นละออง PM 2.5 กล้อง CCTV บริการ Free WIFI และจอแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของถนนย่านสีลม เพื่อดึงดูดให้ประชาชนออกมาใช้งานและมีปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับพื้นที่อันมีลักษณะเป็นย่านใจกลางเมือง และเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในย่านสีลม เพื่อพัฒนาเป็น Silom Model และนำไปพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานครต่อไป


------------------------------------ (พัทธนันท์ / มุทิตา สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 380  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้