image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 6 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

กทม. จัดเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” มุ่งมั่นนำอากาศดีสู่คนกรุงเทพฯ

        (6 ธ.ค. 62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ สร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานและเกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

         กรุงเทพมหานคร โดย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา PM2.5 ประเด็นการเสวนาแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 มุมมองปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ในบริบทของกรุงเทพมหานคร และรอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างไร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านอากาศจากหลายสถาบัน ได้แก่ นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รศ.ดร.วราวุธ เสือดี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร และร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับการเสวนาดังกล่าวได้เชิญหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก รถร่วมบริการ รถสองแถว) ผู้แทนระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอส/เอ็มอาร์ที/ขสมก.) อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า ชุมชน/ประชาชน ผู้ประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ศาสนสถาน สถานศึกษา กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมธุรกิจและพลังงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปัจจุบันหลายเมืองของโลก โดยเฉพาะเมืองในภูมิภาคเอเชีย กำลังประสบปัญหามลภาวะทางอากาศ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2561 ระบุว่า แต่ละปีจะมีประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะมลพิษทางอากาศ กว่า 6,500,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กมากถึง 1,700,000 คน โดยกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในเมืองที่ประสบปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลประชาชนให้ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย จึงได้ผลักดันนโยบายดำเนินโครงการและดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ปลอดภัยจากสภาพวิกฤตของสภาพภูมิอากาศที่นักวิชาการทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามการจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นปัญหาทุกมิติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาฝุ่นละอองเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ในอดีตไม่มีเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองเพื่อประเมินสถานการณ์เหมือนเช่นทุกวันนี้ โดยในการเสวนาครั้งนี้ นักวิชาการได้ให้ข้อเท็จจริงทำให้ทราบว่าสาเหตุที่สำคัญคือเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะในรถยนต์เก่า คิดเป็นร้อยละ 45 ของฝุ่นละอองทั้งหมด การเผาไหม้ในภาคการเกษตรของเกษตรกรเป็นสาเหตุสำคัญลำดับสอง ส่วนที่เหลือเกิดจากสภาพอากาศที่ปิดตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้รถโดยสารประจำทางทั้งหมดเปลี่ยนการใช้น้ำมัน ทำให้ลดปริมาณฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่ง ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินหลายมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฉีดพ่นละอองฝอยบนอาคารสถานที่ราชการและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง การจัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นละอองน้ำในถนนสายหลัก สายรอง และล้างถนน การควบคุมกับสถานที่ก่อสร้างไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งกำลังทดลองติดตั้งไปจนถึงสิ้นปี ทั้งนี้มาตรการที่ดำเนินการทั้งหมด ถึงแม้บางส่วนจะเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่กรุงเทพมหานครจะยังคงทำต่อเนื่อง

          การจัดงานเสวนาครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความพยายามของกรุงเทพมหานครในการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นประเด็นปัญหานึ่งที่กำลังคุกคามเมืองหลวงทั่วโลก การร่วมกันหารือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อดูแลประชาชนให้สามารถอาศัยอยู่ในมหานครแห่งนี้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

------------------- (ทีมข่าว ... สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 279  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้