Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 3 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

          (3 ธ.ค.62) เวลา 10.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่"พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร" โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม พ่อตัวอย่างจากสำนักงานขต 50 เขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์บอลลูม 2-3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมจัดงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ "พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร"จากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ "พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร" ประจำปี 2562 จำนวน 50 คน การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการ "พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร" และการจัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์ บูธผลิตภัณฑ์ สินค้านครภัณฑ์ และบูธผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุบ้านบางแค 2

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นนำต่างๆ ของโลก ควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งการจะบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และคงมิอาจปฏิเสธได้ว่า "พ่อ" ถือเป็นองค์ประกอบหลักในการ "สร้างคน" ให้มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการเลี้ยงดู กล่อมเกลาปลูกฝัง และอบรมสั่งสอน นับตั้งแต่แรกเกิด จวบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี และห่วงใย แม้ว่าการทำหน้าที่ของพ่อนั้น อาจไม่ใช่การทะนุถนอมและเฝ้าดูแล ดังที่แม่เลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ แต่พ่อคือผู้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง รวมถึงให้โอกาสในด้านการศึกษาและเรียนรู้เรื่องต่างๆ เพื่อให้คนๆ หนึ่งเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป พ่อจึงไม่ได้มีความสำคัญต่อบุตรหรือธิดาของตนเองเท่านั้น หากแต่ยังมีความสำคัญในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย ดังนั้น "พ่อ" จึงสมควรเป็นผู้ได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วกัน


————— (อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 539  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้