image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 29 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

         (29 พ.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 5) โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.น.พ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

         มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง ใช้ชื่อย่อว่า “หลักสูตรผู้นำเมือง” เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเขตเมือง และการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถบูรณาการแนวคิด แนวทางการบริหารองค์กรและการบริหารท้องถิ่นร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ภาควิชาการ และการศึกษาดูงาน รวม 129 ชั่วโมง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร 3 ครั้ง และต่างจังหวัด 3 ครั้ง ซึ่งกำหนดการศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 18.30 น. เว้นวันศึกษาดูงาน ซึ่งจะศึกษาอบรมระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ทั้งนี้เริ่มศึกษาอบรมตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 20 มี.ค. 63  โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์เชิงอภิปรายกลุ่ม สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมผู้นำเมือง รุ่น 5 ประกอบด้วย ข้าราชการประจำระดับอำนวยการสูงขึ้นไป สังกัดหน่วยงานภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผู้แทนมูลนิธิ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยความคาดหวังของหลักสูตร คือ ผู้นำองค์กรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของแต่ละองค์กรมากขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสมาคมหอการค้าจังหวัด โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยประสานงานความร่วมมือสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวง อันเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของประเทศ และมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากด้วยวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย ดังนั้นการจะพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นนำอื่นๆ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างแท้จริง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นำที่ดี มีความสามารถเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ รวมทั้งต้องมีความรอบรู้ มีวิจารณญาณ และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงที่มาจากทุกภาคส่วน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ในทุกมิติ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างบูรณาการและยังยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงาน ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการบูรณาการความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาเมือง สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ  ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำผลจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาและบริหารงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ประมาณหนึ่งแสนคน ผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมนี้ จึงเปรียบเสมือนครูของกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ขอให้ตั้งใจศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และขอให้การอบรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

--------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 728  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้