image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง

           (23 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ “อาวุโสโก้เก๋า” Bangkok Enjoy Aging เพื่อแสดงพลังความร่วมมือและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและข้าราชการสำนัก สำนักงานเขต และประชาชน ร่วมงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่กลุ่มผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและบริการด้านต่างๆที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปยังกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของแต่ละคน ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า” พลังความร่วมมือสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าและมีความสุขของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้สูงอายุในเมือง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ย.62 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ต.ค.62 ณ สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 ต.ค.62 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 26 ต.ค.62 ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย และงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ย.62 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

 

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายในการดูแลคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดบริการและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุด เวทีการเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนเคล็ดลับการดูแลตัวเอง การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ จากชมรมผู้สูงอายุและศูนย์สร้างสุขทุกวัย การออกบูธเผยแพร่ผลงาน สาธิต และการให้บริการของหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก อาทิ บริการให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การออกกำลังกาย การรับสมัครสมาชิกศูนย์บริการต่างๆ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าทำงาน นวัตกรรมการออกแบบสวนและแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ จำลองรูปแบบการบริการของศูนย์สร้างสุขทุกวัย บริการรถโมบายสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคช่องปากและฟัน ตรวจการได้ยิน ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รถคลายเครียดเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยง สุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิต ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน แนะนำการทำบัญชีรายรับและรายจ่าย วางแผนการใช้จ่ายเงินและการออม กิจกรรมนันทนาการ Workshop จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร รวมถึงเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า”

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรผู้อายุมากกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.9 กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และสามารถเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบาย "Bangkok Special Care" ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยโครงการต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) สอดคล้องดับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2575) รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม อาทิ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ทั้ง 35 แห่ง ซึ่งยกระดับการให้บริการด้านนันทนาการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งสันทนาการและออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเล โดยเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ดูแลเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกในเอเชีย ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบปลายปี 62 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 11 รายการ เริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการ 1 ชุมชน 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ โดยสร้างต้นแบบไว้ที่บ้านศูนย์วัยศิริเกษมรวมใจราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการและดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงถึงบ้าน พร้อมรถบริการรับส่งถึงโรงพยาบาล เตรียมขยายให้ครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขตในปี 63 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (PLC) โดยร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต นำร่องในชุมชนพื้นที่ดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ กำลังขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของศูนย์สาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม แสดงผลงานภูมิปัญญาเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ได้ใส่ใจดูแลและพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Application BKK Connect เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ ร้องทุกข์ และรวมสาระสำคัญด้านสุขภาพ การแจ้งเตือนเหตุสำคัญ แนะนำของดี ของฟรี บริการจาก กทม. และกิจกรรมเด่นทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเป็นทางช่องทางติดตามข่าวสารให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 417  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้