image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 24 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 128 ครั้ง


           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อรวบรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของขุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
โดยวันนี้ เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกำจัดผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ริมคลองบ้านใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณคลองบ้านใหม่ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
           ในการนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่อง การกำจัดวัชพืชในพื้นที่ และการใช้ จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียบริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดเก็บผักตบขวาในคลองเปรมประขากรและคลองบ้านใหม่ แล้วล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทำงานของเรือกำจัดผักตบชวาของกรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และชมการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบขวาขึ้นบนฝั่ง จากนั้นล่องเรือลงมาทางทิศใต้ตามคลองบ้านใหม่ ดูการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านเรือนริมคลอง พร้อมทั้งร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จัดเก็บผักตบชวา เสร็จแล้วเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราขทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานอาหารที่ปรุงสดใหม่และน้ำดื่มแก่กำลังพลรวมทั้งประชาชนจิตอาสาอย่างทั่วถึง 

 

 


          สำหรับในวันนี้ หน่วยพระราขทาน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี และให้เยี่ยมกำลังใจเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หน่วยพระราขทาน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะริมคลองและในน้ำบริเวณคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่ ถอนวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ซ่อมแซมริมตลิ่งที่ชำรุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รวมถึงซ่อมแซมทาสีสะพานและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
          ทั้งนี้ คลองบ้านใหม่ เป็นคลองที่อยู่ระหว่างรอยต่อของเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี และเป็นคลองสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างคลองเปรมประชากรไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา การปฏิบัติงานของหน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี โดยร่วมกันดำเนินการกำจัดวัชพืชและซากกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำไหล จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังมีโครงการฟื้นฟูและการพัฒนาคลองเปรมประชากร ให้มีความสะอาดสวยงาม สามารถเป็นเส้นทางสัญจร รวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยฟื้นฟูสภาพคลอง การปรับภูมิทัศน์ การสร้างการรับรู้ ตามแบบแผนการพัฒนาคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นด้วย

----------------------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 888  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้