image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

 

          (12 ก.ย.62) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ เพื่อความปลอดภัย การมีสุขภาพที่ดี งานดี มีความสุขในการทำงาน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

 

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ ทั้งนี้ จากการสำรวจและศึกษาวิจัยพบว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรในวัยทำงาน มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ซึ่งหากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข สร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลังเพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

          นอกจากนั้นภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ "ปลอดภัยดีสุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ" 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต
--------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 879  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้