image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 12 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง

           (12 ก.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และสลากออมสินมูลค่า 30,000 บาท แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

         สำหรับปีนี้มีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้แก่ นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ได้แก่ นางสาวเบญจพร สอนฉัตร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง สำนักอนามัย และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายรุ่งเรือง ดียิ่ง พนักงานสถานที่ บ 2 ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตตลิ่งชัน ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำนวน 55 คน และรองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล 5,000 บาท แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับหน่วยงาน กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน จำนวน 28 คน และกลุ่มที่ 3 ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร จำนวน 125 คน

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี 2561 ว่า กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการดูแลความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงจนพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองต่างๆ ในระดับสากล โดยมีข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งข้าราชการและบุคลากรที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตน ตลอดจนมีความวิริยุอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของจิตสำนึกในการเป็นผู้ดูแลประชาชน อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอด้วย การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อม ทุ่มเทกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาเมืองหลวงของประเทศได้อย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 922  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้