image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 5 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2562

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562  โดย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาค หม่อมราชวงศ์ พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          (6 ก.ย. 62) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานในงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โอกาสนี้นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร จากนั้นนางปฤถา  พรหมเลิศ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกราบทูลเบิก ร.อ.ยงยุทธ  มัยลาภ เพื่อกราบทูลเบิก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อุปถัมภ์การจัดงาน เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก

   

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อุปถัมภ์การจัดงาน รวมทั้งได้พระราชทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับ  การแต่งตั้งใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดผู้เป็นกำลังสำคัญของมูลนิธิฯ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ โดยไปเยี่ยมดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชน ช่วยแก้ไขปัญหาของเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เยาวชนมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นพลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          นอกจากนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับทุนการศึกษาพระราชทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ มอบให้อย่างต่อเนื่องจนจบแต่ละระดับการศึกษา โดยในปีนี้มีหน่วยงานได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 แห่ง และเยาวชนกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 69 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  703,600 บาท

          ทั้งนี้ก่อนเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา เยาวชนทุกคนได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อให้เยาวชนผู้รับทุนได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ นอกจากนี้เยาวชนผู้รับทุน ยังได้มีโอกาสพบปะสนทนากับกรรมการมูลนิธิฯ รวมถึงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการคุณด้วย  

           สำหรับเยาวชนคนอื่นๆ และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ เพื่อมิให้เป็นภาระในการเดินทางมากรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทุนฯ ประมาณ 2,000 คน เป็นเงินประมาณ 9 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาและอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 29,958 คน  เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 231 ล้านบาท      

   

           มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้ง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่อ้างว้างท้อถอย หรือหมดหวัง โดยมูลนิธิฯ ประสานสัมพันธ์ระหว่างท่านเจ้าของกองทุนกับเยาวชนผู้รับทุน ตลอดจนจัดส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับในการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน รายงานผลการเรียนและการพัฒนาทุกด้านของเยาวชนให้เจ้าของทุนทราบทุกปีการศึกษา

          ทั้งนี้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด  ได้ไปเยี่ยมติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชน พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส และขาดแคลน  อันจะเป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีคุณธรรมนำความรู้  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

---------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1163  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้