Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 10 ก.ย. 62 เลือกตั้ง ผู้แทน ก.ก.
 
 (2 ส.ค. 62) นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ แทนตำแหน่งผู้แทนฯ ที่จะหมดวาระในวันที่ 14 ก.ย. 62
 
          ทั้งนี้ มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ที่จะหมดวาระในวันที่ 14 ก.ย. 62 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 2 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 คน และผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน โดยที่ประชุมกำหนดจัดการเลือกตั้ง ผู้แทน ก.ก. ในวันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 08.00 – 15.00 น. และเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 7 – 9 ส.ค. 62 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร หรือเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร และไม่เป็นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
         สำหรับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 คน ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
 
          ทั้งนี้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ออกกฎ ก.ก. ข้อบังคับ หรือระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
 
 
---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMjIyMQ==