image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน  โดย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ คณะครู นักเรียน และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

        วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ  โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน เสด็จไปยังอาคารพิกุลทองเพื่อทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ครูอนามัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและชุมชน

 

        จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยประกอบ เพลงไทยดำเนินดอย รวมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนที่ภาวะโภชนาการเกิน  โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด ทำปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การแปรรูปปลาดุก การทำชารางจืด การทำสบู่สมุนไพร ทอดพระเนตรห้องสมุด กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมการอ่านใยแมงมุม และการอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ Eco School  จากนั้นทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น  และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน

        ในเวลา 10.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวิชูทิศ ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง  พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน 1 ต้น จากนั้น ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ  ผู้อำนวยการเขตดินแดง ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริพื้นที่เขตดินแดง  จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ แปลงนาสาธิต แปลงผัก ผักไฮโดรโพนิกส์ และน้ำหมักชีวภาพ  ห้องพยาบาล  กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงปลาสวยงาม และเพาะเห็ด จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร และการประดิษฐ์สิ่งของ  กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

 

        ต่อมา เวลา 13.30 น. เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน  เสด็จเข้าอาคาร 1 ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานผล การดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ  ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า การออมทรัพย์ และบัญชีต้นกล้า เสด็จไปยังเรือนพลศึกษาเพื่อทอดพระเนตรงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และงานพยาบาล  การสาธิตการออกกำลังกายของนักเรียน  กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก แปลงนาสาธิตนักเรียนปฐมวัย ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมัก-ชีวภาพ  จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก  และทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่  แปลงเกษตรปลอดสารพิษ โรงเห็ด โรงคัดแยกขยะ  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ทรงปลูกต้นมะม่วงพราหมณ์ จำนวน 1 ต้น เสด็จไปยังลานโดมหน้าอาคาร 1  ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน แล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

--------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
 
 
จำนวนคนอ่าน 842  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้