image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 


 
           (‪6 ก.ค.‬62) ‪เวลา 14.00 น.‬ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 โอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพของสถานศึกษาทั้ง 7 หน่วยงาน ในการนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จฯ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
 
          สำหรับการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักการศึกษา กทม. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดขึ้น ‪ระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.ค.‬ 62 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และส่งเสริม พัฒนาแนวความคิดให้กับบุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริฯ และเพื่อให้บุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานโครงการตามพระราชดำริ ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีการจัดแสดงผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) 3.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 5.ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 6. ด้านการส่งเสริมอาชีพ

          ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 25โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรเพื่อการเรียนรู้และสร้างสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดปลอดภัย และมีการเฝ้าระวังทางโภชนาการสุขาภิบาลให้กับเด็กนักเรียน พัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการกิน และการตัดสินใจเลือกซื้อที่เหมาะสม พัฒนาการเคลื่อนไหว และออกกำลังกายของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศักยภาพการทำงานเป็นกลุ่มในด้านสหกรณ์ การออมเพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง และบูรณาการในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 587  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้