image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

 

         (27 มิ.ย.62) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก : เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019) ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมืองโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารเมืองของผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยการประชุมจะจัดขึ้น ณ เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามหลักการของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship) ทั้งนี้ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน เป็นเวทีให้ผู้นำประเทศอาเซียนได้แบ่งปันประสบการณ์ และความสำเร็จในการทำงานภายใต้เสาหลักอาเซียน ผลจากการประชุมจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างเมืองอันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน สำหรับการประชุมครั้งนี้ หัวข้อหลักของการประชุม คือ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำอาเซียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด นโยบาย ตลอดจนแนวทางในการดำเนินการในด้านต่างๆที่มีความเป็นเลิศ เพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญ

          สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากนั้นเป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำเมืองหลวงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการของเมือง ตามเสาหลักของอาเซียน 3 เสา ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 

 

ชูโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเวทีผู้นำเมืองหลวง

          ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้ว่าฯ กทม.นำเสนอแนวคิดและความสำเร็จของกทม.ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็กในกรุงเทพมหานคร และ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็กในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้นำเสนอโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาภาษาที่ 2 ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ เน้นในกลุ่มเด็กที่สนใจการเรียนน้อย และขาดโอกาส ซึ่งภายหลังการร่วมโครงการพบว่าเด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรักษารากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับการรักษาสถานที่ท่องเที่ยว อันจะเป็นการต่อยอดการรักษาชุมชนในขณะเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนหัวตะเข้ ซึ่งคณะผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เดินทางไปศึกษาพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.62) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของใหม่ และรักษาของเก่าให้อยู่คู่กันได้

         จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาและแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร โดยผู้แทนประเทศมาเลเซีย เห็นว่าไทยและมาเลเซียมีชายแดนติดต่อกัน สามารถแลกเปลี่ยนนักเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในอนาคตได้ ผู้แทนราชอาณาจักรกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาจะเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของกทม. ไม่ใช่เพียงกรอบอาเซียนเท่านั้น แต่จะส่งผู้แทนมาเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีจากกรุงเทพมหานครในอนาคตด้วย นอกจากนี้ผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นด้วยกับกรุงเทพมหานคร และเห็นว่าการพัฒนาเมืองคือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา

         จากนั้นประเทศต่างๆได้ร่วมกันนำเสนอโครงการและประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ได้แก่ นายสีหนุ สิดทิลือไซ รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเสนอพัฒนาการท่องเที่ยวด้านการบริการ นายริดซูอัน อาห์หมัด ประธานคณะกรรมการเทศบาลกัวลา เบลาอิต และเซเรีย กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาราม แบ่งปันประสบการณ์ด้านความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม นายนูออน ภารัต รองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำท่วมซึ่งดำเนินการร่วมกับJICA ดาโต๊ะนอร์ ฮิชาม บิน อา ดาห์ลาน นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมปอร์ ประเทศมาเลเซีย นำเสนอการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำ นายญี ตูน สมาชิกสภากรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในกรุงเนปิดอว์ นายเดสมอนด์ ชู เปย์ ชิง นายกเทศมนตรีเขตตะวันออกเฉียงเหนือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ นำเสนอความสำเร็จเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นายเล ห่งเซิน รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำเสนอภาพรวมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในฮานอย ทั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

 

ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ พร้อมส่งมอบสัญลักษณ์ให้แก่กรุงฮานอย เจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป

         ภายหลังการประชุม ผู้นำเมืองหลวงประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การร่วมเป็นประชาคมที่ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น พัฒนาทรัพยากรและแหล่งท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสร้างความสามารถของท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง การร่วมกันยกระดับการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับเมืองสมัยใหม่ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน เพื่อให้กลายเป็นอาเซียนสีเขียว การร่วมกันตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุและนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน และทำงานเพื่อสร้างนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ด้วยการมีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำหรับประชาชนผู้สูงอายุ การสนับสนุนความต้องการของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกระดับ เพื่อสร้างเมืองที่มีความยืดหยุ่นทางสังคม จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน ครั้งที่ 8 ให้แก่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 378  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้