image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

 

         (21 มิ.ย.62) ณ ห้องเจ้าพระยา กทม. : เวลา 13.00 น.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเขต (ผู้อำนวยการเขต) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี


         กรุงเทพมหานครกำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเขต (ผู้อำนวยการเขต)ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการให้มีความพร้อม และศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรอบด้านในยุคดิจิตัล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครและนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถบริหารจัดการ ให้บริการ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาดำเนินการอบรม 8 วันทำการแบบไม่ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.- 22 ก.ค.62 การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาควิชาการ การบูรณาการความรู้ และการดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารในเชิงประจักษ์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์


          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการพัฒนาเมือง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครในทุกๆด้าน โดยมีหน่วยงานต่างๆ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้นการบริหารงานของสำนักงานเขตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการในกรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้อำนวยการเขตทั้งในด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างผู้นำที่มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นประเด็นสำคัญ

 

เตรียมงบกลางปีให้เขตใช้แก้ปัญหาเร่งด่วน

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการหารือภายในระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครวานนี้ พบว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่า 8 แสน ฝา และเกิดปัญหาขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากปัญหาฝาท่อระบายน้ำแล้ว ยังมีปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรัง และปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้าง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนของสังคม และได้จัดสรรงบกลางปีเตรียมไว้ให้เขตใช้แก้ปัญหาเร่งด่วน อาทิ การซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หรือการติดตั้งราวกันตกในพื้นที่ริมคลองฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก เนื่องจากมีเด็กนักเรียนใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาเป็นประจำ การปรับปรุงสภาพถนนที่ชำรุด เสียหาย หากไม่แก้ไขอาจก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้ รวมทั้งการปรับปรุงในส่วนต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทั้ง 50 เขต มีเขตที่ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตยังว่างอยู่อีก 6 เขต ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครเพื่อคัดสรร แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการบริหารงานเขต เนื่องจากจะมีการแจ้งล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขต และบางคนเป็นผู้อำนวยการเขต หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมาก่อนแล้ว จึงมีเวลาที่จะศึกษางาน และเชื่อว่าทุกคนทราบลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ถึงแม้ผู้อำนวยการเขตจะเป็นตำแหน่งที่มีการกิจมาก แต่ก็ได้กำชับผู้อำนวยการเขตทุกท่านให้ช่วยกันทำหน้าที่เพื่อองค์กร และเพื่อเกียรติยศของตนเอง เชื่อว่าผู้บริหารเขตมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มากเมื่อพบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องจะพยายามแก้ไขให้ลุล่วงได้ อย่างไรก็ดีบางภารกิจก็ต้องมอบให้แต่ละฝ่ายดูแล อาทิ งานดูแลฝาท่อระบายน้ำซึ่งบางส่วนเขตดูแลบำรุงรักษาของเขต บางส่วนอยู่ในการดูแลบำรุงรักษาของสำนักการระบายน้ำ แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่เขตผู้บริหารเขตจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ หากพบชำรุดเขตก็ต้องรีบแจ้งสำนักการระบายน้ำมาซ่อมบำรุงให้ ทุกส่วนต้องประสานงานและต้องช่วยกันทำงาน ทั้งนี้ได้กำชับทุกเขตหากพบปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุดต้องเร่งแก้ไขทั้งหมด และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ภายใน 1 เดือน นอกจากนี้หากพบเจ้าหน้าที่บกพร่อง จะมีมาตรการในการควบคุมจากเบาไปหาหนัก ซึ่งต้องพิจารณาจากบริบทการเกิดเหตุ และเจตนาในกรณีนั้นๆ ด้วย

 

มอบ 50 สรุปรายงานพื้นที่ก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่อาจเกิดอันตรายภายในสัปดาห์หน้า

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ในพื้นที่เขตบางรักว่า ได้ให้ผู้อำนวยการเขตบางรักทำหนังสือชี้แจงมายังปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งนี้เครน ถือว่าเป็นอาคารสูงที่อยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร รวมทั้งการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องมีวิศวกรควบคุม แต่จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางรัก พบว่า คนขับเครนเป็นแรงงานต่างด้าวและในพื้นที่ก่อสร้างไม่มีวิศวกรควบคุมงาน นอกจากนี้พบว่ามีคนงานในพื้นที่ก่อสร้างกว่า 80 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มอบหมาย 50 เขต ตรวจสอบการก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนในช่วงฤดูฝน รวมทั้งให้สำรวจจำนวนป้ายขนาดใหญ่ในพื้นที่ ป้ายที่ผิดกฎหมาย อาคารสูงที่ต่อเติมในพื้นที่ และที่อาคารต่อเติมผิดกฎหมาย โดยให้สรุปรายงานผู้บริหารภายในสัปดาห์หน้า 
 

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 765  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้