Main Menu
BANGKOK

 

          (13 พ.ค. 62) เวลา 18.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานเลี้ยงละศีล-อด เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการถือศีล-อดในเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์กรศาสนาอิสลาม โดยมี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อิหม่ามและกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 184 มัสยิด ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1460 คน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง โดยต้องขอชื่นชมในความศรัทธาของพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่ได้ปฏิบัติถือศีล-อดอย่างเคร่งครัดด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคง อันจะทำให้ผู้ปฏิบัติศาสนกิจเข้าใจถึงความทุกข์ยากของผู้ที่ขัดสนและด้อยโอกาส ส่งผลให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายแก่ตนเองและสังคม จึงนับได้ว่าการถือศีล-อด เป็นการประกอบศาสนกิจที่ต้องใช้ความอดทนของจิตใจและเป็นการกระทำที่ยากลำบาก ดังนั้นผู้ที่ผ่านการประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดงานวันละศีล-อด ในวันนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวมุสลิมให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างคนในสังคมให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวมสืบต่อไป

………(อิทธิพล…สปส.รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 1152  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้