image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (2 พ.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 โดย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ กทม.เมืองสว่าง ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 (NOW ทำจริงเห็นผลจริง) ว่า เดิมการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างกรุงเทพมหานครกับการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2547  กำหนดว่าหาก กรุงเทพมหานครได้รับแจ้งจากประชาชน หรือสำรวจพบจุดที่ต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่ม จะแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ดำเนินการสำรวจ จัดทำแบบรูปและรายการ และใบเสนอราคาให้กรุงเทพมหานคร และให้การไฟฟ้าฯ สามารถทำการติดตั้งไฟฟ้าได้ทันที  เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จกรุงเทพมหานครจะทำเรื่องเบิกจ่ายเงินให้กดารไฟฟ้าฯ ในภายหลัง   แต่หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 60  เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60  ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจุดเสี่ยงฯ และพื้นที่มืดเปลี่ยว ปี 60 จำนวน 4,000 ดวง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 60 ไม่เป็นไปตามที่แผนกำหนด  โดยข้อมูลเมื่อเดือน ต.ค. 60 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 1,960 ดวง ซึ่งคิดเป็น 49% ของแผนฯ

 

          อย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกันของ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 62  และประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง สำนักการโยธา สำนักการคลัง สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง และการไฟฟ้านครหลวง ได้ข้อยุติและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ขอให้การไฟฟ้าฯ จัดทำราคากลางของวัสดุต่าง ๆ และทำการเปิดเผยทั่วไป เพื่อใช้เป็นราคากลางมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกับแปลเอกสารคู่มือรายการวัสดุให้เป็นภาษาไทย รวมทั้งพิจารณาเรื่องค้ำประกันการซ่อม เพื่อให้สามารถขอจัดสรรงบประมาณและดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 60 ได้  และขอให้การไฟฟ้าฯ ดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมากับกรมบัญชีกลาง  แต่เนื่องจากระบบของกรมบัญชีกลางยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ประกาศผลการจดทะเบียน  แต่ได้อนุโลมให้ใช้เอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียนใหม่นี้ในการรับจ้างได้  จากนั้นมากรุงเทพมหานครจึงสามารถจ้างการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างต่อไปได้  ซึ่งได้เร่งรัดสำนักงานเขตและการไฟฟ้าฯ ประสานงานเพื่อดำเนินงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 60  และดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามแผนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเดิมที่กำหนดไว้  ส่วนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้สำรวจใหมีในปี 62 ได้กำหนดแผนการติดตั้งฯ ที่รวมทั้งสิ้น 4,165 ดวง  โดยได้ติดตั้งแล้ว 3,280 ดวง ซึ่งคิดเป็น 82%  อยู่ระหว่างติดตั้งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายสนเดือน ก.ย. 62 จำนวน  1,115 ดวง รวมทั้งสิ้น 4,395 ดวง  ซึ่งผลการดำเนินงานเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้

--------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 750  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้