image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

          (22 เม.ย. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ว่า ที่ประชุมได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในภาพรวมขณะนี้ได้ดำเนินการคืบหน้าไปกว่า 95% ส่วนต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น การขีดสีตีเส้นจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานถึงสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียจำนวน 23 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิต 15 ราย ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากเมาแล้วขับ


          ส่วนกรณีเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2562 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งระบุว่า โดยที่ปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – แบริ่ง ช่วงบางหว้า – สนามกีฬาแห่งชาติ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ยังมีปัญหาในการบูรณาการทั้งเรื่องการบริหารจัดการโครงการและการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ จำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงข่ายเดียวกัน อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชน ผู้โดยสาร และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบคมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ


          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ซึ่งเป็นโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน นอกจากนี้ให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีสะพานตากสิน – สถานีบางหว้า และช่วงสถานีอ่อนนุช – สถานีแบริ่ง ซึ่งเป็นโครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 อีกทั้งให้ดำเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ต่อกรณีดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ยืนยันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า กรุงเทพมหานครกำหนดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว แบริ่ง – สมุทรปราการ ต้องไม่เกิน 65 บาท โดยเอกชนที่จะเข้าบริหารจัดการต้องรับข้อเสนอดังกล่าวให้ได้ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะไม่ยอมให้อัตราค่าโดยสารสูงเกินกว่ากำหนดดังกล่าว เพราะกรุงเทพมหานครไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมยืนยันชัดเจนว่าค่าโดยสารให้คิดตามระยะทาง และราคาค่าโดยสารตลอดเส้นทางจะต้องมีอัตราไม่เกิน 65 บาท จนกว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี 2572 ไม่มีเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานมาขอขึ้นค่าบริการทีหลัง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการ
           
------------------------------ (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ