Main Menu
BANGKOK

 

          (4 ธ.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถึงสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง 6 ด้าน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559 – 2561) ประกอบด้วย 1. ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 2. ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร 3. ปัญหาน้ำเค็ม 4. ปัญหาถนนทรุดตัว 5. ปัญหาด้านสาธารณสุข (โรคระบาด) และ 6. ปัญหาไฟไหม้หญ้า พบว่า ในปี 2561 มีเพียงปัญหาไฟไหม้หญ้าที่ยังมีอยู่ แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2559 มีจำนวน 3,272 ครั้ง ปี 2560 จำนวน 1,893 ครั้ง และปี 2561 จำนวน 1,004 ครั้ง

 

          สำหรับในปี 2562 กรุงเทพมหานครโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ ขั้นเตรียมการก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง และภายหลังสิ้นสุดภัยแล้ง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาภัยแล้งกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

          ส่วนมาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร ได้นำมาตรการทางด้านกฎหมาย และมาตรการทางด้านภาษีมาบังคับใช้เพื่อให้สำนักงานเขตถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงภัยแล้ง ตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปัญหาไฟไหม้หญ้า รวมถึงประสานการประปานครหลวง ขอรับการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะพื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งน้ำประปายังเข้าไปไม่ถึงในช่วงตั้งแต่เดือน ม.ค. 62 เป็นต้นไป จนกว่าสภาวะปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลายหรือยุติลง

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ปริมาณการเกิดเหตุไฟไหม้หญ้าที่ลดลงนั้นส่วนหนึ่งมาจากการทำพื้นที่เปลี่ยวให้เป็นที่โปร่ง ด้านปัญหาขาดแคลน้ำอุปโภคบริโภคในปีนี้ยังไม่มี รวมถึงปัญหาน้ำทะเลหนุนในปีนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบ แต่ในปี 62 คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนให้ระวังปัญหาภัยแล้งในปี 62 จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตือนประชาชนไม่ให้มีการเผาหญ้า
------------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ