image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ผู้ว่าฯ กทม. รับฟังปัญหาในชุมชนย่านคลองเตย พร้อมสั่งการหน่วยงานเร่งแก้ไขทันที
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 กุมภาพันธ์ 2564 

             (17 ก.พ. 64) เวลา 12.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย และการป้องกันเด็กนักเรียนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) พร้อมทั้งร่วมหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตย ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

            ทั้งนี้ปัญหาที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ และชุมชนใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การซ่อมแซมถนนและสะพานทางเดินในชุมชนที่ชำรุด รวมทั้งการจัดทำสะพานปูนใหม่ ขอรับการสนับสนุนเครื่องแบบอปพร.และเบี้ยเลี้ยง เพื่อช่วยงานป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยในชุมชน ปัญหาระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในชุมชน โดยสำรวจจุดในการระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่แอ่งกระทะ ให้สามารถระบายน้ำลงคลองหัวลำโพงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การติดตั้งสัญญาณไฟอัจฉริยะ และการติดตั้งประปาในชุมชน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตคลองเตย ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณูปโภค เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MzAyMg==

 

อัลบั้มภาพ