image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 24 ก.พ. นี้ มีผู้ท้าชิงเก้าอี้ อ.ก.ก.สามัญฯ 2 ราย
 
 

          นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งฯ โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญข้าราชการสามัญ (อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ) จำนวน 2 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และหมายเลข 2 นายนครินทร์ ผินกลับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ กำหนดจัดการเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญฯ ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00 – 15.00 น. จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด

         สำหรับ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อาทิ 1. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) กำหนด 2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 3. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 5393, 0 2221 2141 – 69 ต่อ 1323 – 1324


-------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)