image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

 

            นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรณีที่มีการประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมเกิน 300 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย รายละเอียดประกอบด้วย 1. ลักษณะงาน/กิจกรรม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น งานสัมมนา รูปแบการจัดงาน/กิจกรรมเป็นอย่างไร เช่น การจัดบูธแสดงผลงาน การรับประทานอาหาร การมอบรางวัล 2. จำนวนผู้ร่วมงาน และพื้นที่ในการจัดงาน 3. วัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม 4. ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ และผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน 5. มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6. แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน และภาพถ่าย (ถ้ามี)  ขั้นตอนที่ 2 ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรมทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคคิดต่อและเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาหนังสือถึงสำนักอนามัย

           และขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 1. สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 2. สำนักอนามัยมีหนังสือแจ้งผู้จัดงาน/จัดกิจกรรมทราบผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค 3. สำนักงานเขตพิจารณาลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ในวัน เวลา และสถานที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรม

            สำหรับตัวอย่างมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 1. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จัดและผู้ร่วมงานก่อนการเข้างาน จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หากมีอาการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงานกิจกรรม และพิจารณาใช้ web base : bkkcovid 19.bangkok.go.th ในการคัดกรอง 2. ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรืออัตราส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐกำหนด 4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ 5. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ 6. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ หากเป็นสมุดลงทะเบียนให้ผู้จัดงานเก็บสมุดลงทะเบียนหลังการจัดงาน/กิจกรรมหลังการจัดงานเป็นระยะเวลา 60 วัน 7. ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง เช่น มือจับ ราวบันได 8. จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% เช่น ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม เป็นต้น และจัดให้มีน้ำและสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 9. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและถังรองรับไว้ภายในสถานที่อย่างเพียงพอ และรวบรวมเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี 10. หากสถานที่จัดงาน/กิจกรรมเป็นห้องปรับอากาศ ต้องมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และ 11. กรณีที่มีการจัดบริการอาหาร ควรจัดในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น การจัดอาหารว่างแบบกล่อง การจัดอาหารชุดเดี่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถศึกษาตัวอย่างหนังสือถึงสำนักอนามัย และตัวอย่างมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ท้ายข่าวนี้


-----------------------------  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5MTIxMg==