image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 โรงพยาบาลตากสินมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์พร้อมขยายการให้บริการประชาชน
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

          (26 พ.ย. 63) เวลา 07.19 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ผู้บริหารเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณปะรำพิธีอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน

          โรงพยาบาลตากสิน กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น โดยได้รับพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ และประทานพระคติธรรม ความว่า “มหาชนหิตาย อปฺปมญฺญากรุณาย สพฺพโลกํ ผเรยฺย” แปลว่า "พึงแผ่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน" แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น ครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีดังกล่าว

          โรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มาให้บริการประชาชนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยได้จัดตั้งศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ ทำให้ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้บริการ ซึ่งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,087,038,617.76 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 63,030 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง และสามารถขยายการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านฝั่งธนบุรีและปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป
--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1NTUwMg==

อัลบั้มภาพ