image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 ชวนคนกรุงเคาะกติกาหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

          กทม.จับมือสช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งแรก เห็นพ้องกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะ ตั้งเป้า 5 ปี บรรลุผล พร้อมให้ฉันมติต่อธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร สร้างกรอบ-ข้อตกลง กรุยทางสู่เมืองสุขภาวะบนวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลาย

          (26 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการร่วมสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร : เมืองแห่งสุขภาวะ และวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย” โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชากรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และแกนนำชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะที่ใช้เป็นกรอบหรือข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาบนความเห็นพ้องของคนทุกฝ่าย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้นำชุมชนกว่า 450 คน ร่วมประชุมกำหนดอนาคตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีแกนนำชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4,050 แห่ง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 มีการพิจารณาใน 2 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร และธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ได้ร่วมกันเสนอแนะ ปรับแก้เอกสารที่คณะทำงานวิชาการและผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันยกร่างมาก่อนหน้า ก่อนจะให้ฉันทมติเห็นชอบทั้ง 2 ระเบียบวาระ และมีพันธะในการขับเคลื่อนไปสู่เมืองสุขภาวะร่วมกันต่อไป สำหรับสาระสำคัญของระเบียบวาระหาบเร่แผงลอย และการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร อาทิ การวางเป้าหมายการจัดการปัญหาหาบเร่แผงลอยภายใน 5 ปี ซึ่งจะคำนึงถึงทั้งในแง่ของประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ ตลอดจนเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร และในแง่ของปัญหา เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจร การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่น่าสนใจ อาทิ ชะลอการยกเลิกจุดผ่อนผันที่ยังเหลืออยู่ กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาพื้นที่ทำการค้า ประชาพิจารณ์และคัดเลือกผู้ค้าโดยเร็ว จัดตั้งกลไกระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการดำเนินงาน ขณะที่ระเบียบวาระธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ถือเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร จะมีกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในมิติต่างๆ อาทิ ฝุ่นควัน การขนส่งสาธารณะ หาบเร่แผงลอย เศรษฐกิจ ระบบหลักประกันสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

          พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการร่วมสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งสุขภาวะ และวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย” ที่จะสานพลังการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อคลี่คลายปัญหา และเพิ่มเติมคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร คือการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติหรือการขับเคลื่อน จึงขอเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันและดำเนินการตามที่ทุกภาคส่วนได้ให้ฉันทมติร่วมกัน เพื่อนำพานโยบายสาธารณะ และมาตรการจัดการปัญญาที่ได้ในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

          ส่วน รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชากรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ก่อนที่งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จะถูกจัดขึ้นมานั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการจัดและมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพ นับตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและระบบ การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย การจัดกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเพื่อหาฉันทมติร่วมกัน ทั้งนี้ มติสมัชชาสุขภาพ ที่ทุกคนเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้ จึงถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงในการสร้างนโยบายจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะเป็นทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร บนความเห็นชอบของคนทุกคน และเชื่อว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสุขภาวะของคนกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

          ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะมีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละองค์กร ต่างมีจุดแข็งและมีข้อจำกัดของตัวเอง ฉะนั้นการสานพลังและประสานความร่วมมือ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางวิชาการ จึงมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนโยบายให้บรรลุผล โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกเข้ามาช่วยหนุนเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากคนทุกฝ่าย ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ได้จริง ทั้งนี้ปัจจุบันมีกระบวนการสมัชชาในทุกระดับ และมีธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่สำหรับกรุงเทพมหานครแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และจัดทำธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTUwMg==

 

อัลบั้มภาพ