image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ


ครบรอบ 49 ปี ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ “สุขภาพดีด้วยกีฬาและการออกกําลังกาย"

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 24 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

                 (24 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากนั้น รองผู้ว่าฯ พล.ต.ท.โสภณ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามลำดับ

                 กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จัดงานครบรอบ 49 ปี แห่งการ สถาปนาโรงพยาบาล โดยมีแนวคิดในงานคือ “Smart Health With Sports & Exercise : สุขภาพดีด้วยกีฬาและการออกกําลังกาย” สำหรับการจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ความสามัคคี ความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  พร้อมทั้งเป็นการบําเพ็ญกุศลให้กับบุคลากรและผู้รับบริการที่ล่วงลับไปแล้ว  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล และขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มีต่อมูลนิธิโรงพยาบาล  โดยได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2563 ด้วย

                รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ดูแลสุขอนามัยของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเสริมสร้างสุขภาพ ดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และเป็นทุนในการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพบุคลากรของโรงพยาบาล และพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และการดูแลรักษาประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

--------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTUwMg==
อัลบั้มภาพ