image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติ
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

            (11 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางรัก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานช่องนนทรี(Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) เขตสาทร

           กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถระบายน้ำได้ดี มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคลองช่องนนทรีเป็นคลองที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงจำนวนมาก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีถนนตัดผ่านหลายสาย มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่ยังพร้อมให้ความร่วมมือร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีให้เป็นคลองต้นแบบ ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และปลอดภัย โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบการจัดการเพื่อพัฒนาคลองต่างๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ปัจจุบันสำนักการโยธาได้สำรวจพื้นที่ และร่วมกับทีมแผนแม่บทพัฒนาเมือง และทีมออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมร่างแบบในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวคิด การออกแบบ คือ สาธารณูปโภคสีเขียวและสีฟ้า (GREEN AND BLUE INFRA STRUCTURE) พื้นที่สาธารณะสีเขียว เชื่อมการเดินและลดปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในเมือง สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงจากย่านธุรกิจและชุมชนโดยรอบ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสัญจรอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE MOBILITY) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และออกกำลังกาย (ACTIVE LEARNING SPACE) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง

            สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ มีพื้นที่โครงการเริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา โดยโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม 2. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนสาทร - ถนนจันทน์ 3. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนจันทร์ - ถนนรัชดาภิเษก และ4. โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงถนนรัชดาภิเษก - ถนนพระราม 3 สำหรับวันนี้นอกจากการเปิดตัวโครงการแล้ว ยังมีกิจกรรมการเสวนาเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ใกล้เคียงคลองช่องนนทรี ประชาชนในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมเสวนา ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาข้อมูลแล้ว จะได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และเร่งดำเนินการโครงการต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบเฟสแรก ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร รวมสองฝั่ง 2.4 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 64

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครต้องการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างยั้งยืน เนื่องจากตระหนักดีว่าการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน และเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆ ของโลก อาทิ ปารีส (10.58 ตารางเมตรต่อคน) นิวยอร์ค (16.97 ตารางเมตรต่อคน) ลอนดอน (31.69 ตารางเมตรต่อคน) กัวลาลัมเปอร์ (50 ตารางเมตรต่อคน) สิงคโปร์ (66 ตรางเมตรต่อคน) และซิดนีย์ (235.73 ตารางเมตรต่อคน) กรุงเทพฯ นับว่ามีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรค่อนข้างน้อยมาก อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการ Green Bangkok 2030 โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี พ.ศ.2573 ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย ควบคู่ไปกับการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพตลอดจนข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดรูปแบบพื้นที่สีเขียวที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานมีกรอบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรักษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้อย่างยั่งยืน

           ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ "สวนเลียบคลอง" หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ4.ความรู้ โดย1.เขียว สื่อถึงพื้นที่สีเขียวที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง 2.คลอง สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ โดยในอดีตนอกจากบรรพบุรุษของเราจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองแล้วยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจรและการค้าขายอีกด้วย 3.คน สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขตได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา ตลอดเส้นทางที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนจรดถนนพระรามที่ 3 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร และ 4.ความรู้ คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแห่งนี้ เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองอย่างแท้จริง

             ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า นี่คือแนวคิดในการริเริ่มของโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดินและปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน โดยสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่แคบที่สุด แต่มีความยาวมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการ และเครือข่ายนักคิด นักพัฒนาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดจนโครงการนี้มีเค้าโครงเป็นรูปร่างชัดเจน เนื่องจากลำพังกรุงเทพมหานครกับคนรุ่นใหม่เพียงไม่กี่คน ไม่อาจอาจผลักดันโครงการอันมีคุณูปการต่อสังคมนี้ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หรือใช้ระยะเวลายาวนานกว่าโครงการนี้จะสำเร็จ และเกิดผลที่ได้อาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิด เป้าหมาย แผนการดำเนินโครงการฯ ที่ได้ร่วมกันคิดไว้ พร้อมทั้งรับฟังทุกความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน โดยประชาชนทั่วไปสามารถเขียนข้อความเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นติดลงบอร์ดนิทรรศการภายในงาน (Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส) ซึ่งจะติดตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ห้างร้านในพื้นที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง เพื่อลูกหลานของท่าน เพื่อคนที่ท่านรัก และเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป


————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ