image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU สร้างสวนป่า “เบญจกิติ" ระยะที่ 2-3
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

           (26 ต.ค.63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่างกรมธนารักษ์กับกองทัพบก โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ คณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สวนสาธารณะเบญจกิติ เขตคลองเตย

            ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสามารถจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค.64 ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด กรมธนารักษ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ จึงได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 และได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่างกรมธนารักษ์กับกองทัพบกขึ้นในวันนี้

           สำหรับการออกแบบสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 ได้ให้บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ พื้นที่ประมาณ 259 ไร่ โดยมีแนวคิดการออกแบบ ในการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง (Urban Forest) เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ที่สร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน หวงแหน และสำนึกรักในคุณค่าของป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยออกแบบให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้น้ำ หลากหลายชนิดพันธุ์ มีงานสร้างอัฒจันทน์ ทางเดินลอยฟ้า ทางวิ่ง ทางจักรยาน และทางเดินโดยรอบโครงการ ให้สิ่งปลูกสร้างเหมาะสมกลมกลืนกับความเป็นสวนสาธารณะในเมือง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอาคารเดิม (อาคารโกดังเดิม อาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคาร Pavilion) ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบและตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างโครงการฯ

            รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้รวมพลังกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนป่าที่สมบูรณ์ โดยการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติในครั้งนี้มีแนวความคิดที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของป่าและน้ำ ดังพระราชดำรัสเมื่อปี 2525 ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” และถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

            สำหรับโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และโรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ต่อมาในปี 2535 รัฐบาลมีโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบดังกล่าว เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่า “เบญจกิติ” มีการออกแบบสวนสาธารณะเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สวนน้ำ ตามแนวพระราชดำริ “ป่ารักน้ำ” มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี 2547 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนน้ำเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.47 ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่สวนน้ำเบญจกิติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว และส่วนที่ 2 สวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ แบ่งการจัดสร้างเป็น 3 ระยะ ตามการส่งมอบพื้นที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 ปัจจุบันได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 1 ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ส่วนการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 และ 3 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งจัดสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป


—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMzEwMg==

 

อัลบั้มภาพ