image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 63 มั่นใจความปลอดภัย กทม. พร้อมดูแล

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 21 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

           (21 ต.ค.63) เวลา 13.30 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สำนักการระบายน้ำ สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงบประมาณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า กอ.รมน.กทม. กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการกองเรือลำน้ำ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์อปพร. กทม. สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

            สืบเนื่องจากการกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 และได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกดำเนินการ โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการก่อนวันลอยกระทง ขั้นปฏิบัติการวันลอยกระทง และขั้นปฏิบัติการหลังวันลอยกระทง และได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ประเภท คือความปลอดภัยทางบก ความปลอดภัยทางน้ำ และความปลอดภัยทางอากาศ โดยการระดมสรรพกำลังการบริหารจัดการภัย ประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจน องค์การสาธารณกุศล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้เวียนแผนดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน และจัดประชุมเพื่อเตรียมการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้นในวันนี้

            ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำบี 2563 ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจท้องที่ โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ลำคลอง บึงน้ำธรรมชาติ หรือสระน้ำสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม โดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร รวมทั้งจะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. โดยมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานครนั้น ในส่วนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดูแลภาพรวมการจัดงาน สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สนับสนุนหน่วยแพทย์พยาบาล รถกู้ชีพ และจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างาน สำนักงานการจราจรและขนส่งและสำนักงานเขตที่การจัดงานลอยกระทง รวมถึงสำนักงานเขตที่มีโป๊ะหรือท่าเรือในพื้นที่ ให้เร่งสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือ หากพบชำรุดให้นำเชือกมากั้นและให้ติดป้ายห้ามใช้ ส่วนโป๊ะหรือท่าเรือที่สามารถใช้ได้ให้ติดป้ายแจ้งจำนวนประชาชนที่ท่าเรือหรือโป๊ะแต่ละแห่งสามารถรองรับได้ โดยกำหนดให้จำกัดผู้ที่จะลงไปในท่าเรือหรือโป๊ะน้อยกว่าจำนวนที่สามารถรับได้จริงประมาณ ร้อยละ 20 เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานเขตถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ให้พร้อมใช้งาน สำนักการโยธาให้ดูแลในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและความปลอดภัยของเส้นทางเข้าท่าเรือและโป๊ะที่ให้ประชาชนลอยกระทง สำนักเทศกิจและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเรือตรวจการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าน้ำ ตามแผนการดำเนินงาน นอกจากนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันและบวรมงคล อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลความปลอดภัย กรมเจ้าท่า ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนบริเวณริมท่าน้ำจุดต่างๆ ทั้งนี้ ในวันที่ 29 ต.ค.นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความปลอดภัยโป๊ะและท่าเทียบเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 8 ท่าเรือสำคัญซึ่งมีประชาชนร่วมงานลอยกระทงเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี

             ในส่วนของการดูแลความปลอดภัย ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่ในการจัตตั้งกองอำนวยการร่วมฯ 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด จุดที่ 2 บริเวณสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร จุดที่ 3 บริเวณสวนลุมพินี เขตปทุมวัน จุดที่ 4 บริเวณริมบึงลำพังพวย เขตบึงกุ่ม จุดที่ 5 บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เขตดุสิต จุดที่ 6 บริเวณคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร โดยจากสถิติการเกิดสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร พบว่า จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) ไม่พบเหตุอัคคีภัยที่เกี่ยวเนื่องจากการลอยกระทง แต่พบว่ามีการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิง ตามสถานที่จัดงานบ้างจำนวนเล็กน้อย พบโคมลอยปีละ 1 โคม พบว่ามีผู้บาดเจ็บปี 2560 จำนวน 1 ราย สาเหตุจากการพลัดตกน้ำ ปี 2561 จำนวน 1 ราย สาเหตุจากการลงไปเก็บของในกระทง และปี 2562 ไม่พบผู้บาดเจ็บ โดยทั้ง 3 ปี ไม่พบผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง จุดสแกนลงทะเบียนเข้างานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตรายงานสถิติปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้มาที่สำนักสิ่งแวดล้อม โดยให้คัดแยกประเภทว่าผลิตจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือวัสดุที่ทำจากโฟม เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนได้รับทราบก่อน 07.00 น.ของวันรุ่งขึ้น


--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4NzAwMg==

 

อัลบั้มภาพ