image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เตรียมเปิดเวทีขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนความคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

            (19 ต.ค.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการร่วม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในฐานะที่ปรึกษา นายมงคล ณ สงขลา ในฐานะประธานกรรมการ รศ.จิราพร ลิ้มปานนท์ ในฐานะรองประธานกรรมการ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานกรรมการร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานกลุ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ นายกสโมสรไลอ้อนส์กรุงเทพ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. ประธานสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. ประธานสภาเด็กและเยาวชน กทม. ประธานเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังทุกประเภท ประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน สำนักอนามัย กทม. สำนักพัฒนาสังคม กทม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

           สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2563 ตามข้อ 8 ระบุให้มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก) และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) ที่ คสช. แต่งตั้ง เพื่อให้มีจำนวนตามความเหมาะสมจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด โดยมีกรรมการที่มาจากภาคส่วนประชาชนและเอกชนรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ประชุมแกนนำภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการ องค์กรประชาชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานคณะทำงาน โดยประชุม เมื่อวันที่ 31 ส.ค.63 และเห็นชอบร่างรายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) จำนวน 31 คน จากภาคส่วนราชการ วิชาการ และประชาชน โดยมีกรรมการจากภาคประชาชน จำนวน 17 คน โดยมีนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานกรรมการ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการร่วม มีหน้าที่และอำนาจตามประกาศ คสช.ดังนี้ 1.สนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครหรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดแล้วแต่กรณี อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานผลการจัด รวมทั้งมติที่ได้ให้ คสช. ทราบ 2.เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงาน ระเบียบวาระการประชุม และกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แล้วแต่กรณี 3.กำหนดแผนงาน กลไกการติดตามงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัด แล้วแต่กรณี อย่างต่อเนื่อง 4.ประสานสร้างความเข้าใจ เชิญชวน และสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เข้าร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมใช้ประโยชน์ ร่วมสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัด 5.ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายหรือเห็นชอบผู้แทนของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ตามคำร้องขอของสำนักงาน และ 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อไป

            ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือถึงภาพรวมการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรึกษาหารือถึงการจัดสมัชชากรุงเทพมหานคร โดยเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ดีที่จะทำให้ทุกภาคส่วนได้มีเวทีกลางในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ข้อมูล และความรู้เชิงประจักษ์เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ออกแบบแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นพื้นที่กลางในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ข้อมูล และความรู้เชิงประจักษ์เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.กระบวนการดำเนินงาน โดยพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและออกแบบกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ ตั้งแต่เดือน ส.ค.-ต.ค.63 การจัดเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น นำเสนอมติต่อที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเครือข่ายนำมติไปขับเคลื่อน โดยใช้เวทีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นเวทีในการติดตามความก้าวหน้า 3.รูปแบบการจัดงาน จัดประชุมแบบในสถานที่ (onsite) จำนวน 200 คน และแบบ online ผ่าน Facebook Live และกำหนดจัดงาน 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.63 สถานที่จัดประชุมอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีภาคีร่วมจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ Thai PBS

-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2MTAwMg==

 

อัลบั้มภาพ