image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตทวีวัฒนา" เชิดชูผลงานจิตอาสาพระราชทานผู้ทำความดีแก่ชาติบ้านเมือง
 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

          โดยวันนี้ (16 ต.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน กทม.) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตทวีวัฒนา” โดยมี นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเทพผดุงพร ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตทวีวัฒนา” ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 2 มีเนื้อที่ภายในรวมประมาณ 20 ตารางเมตรและไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยหอเกียรติยศแห่งนี้จะเป็นสถานที่แสดงผลการปฏิบัติงานและประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตทวีวัฒนา

          ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 50 ขวด ให้ประชานที่มาติดต่อราชการที่สำนักเขตทวีวัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตทวีวัฒนา "หนึ่งชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ์" (OTOP) ที่สำนักงานเขตจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตทวีวัฒนาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4738

            ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา พัฒนาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

           ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ โดย “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว 35 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขน บางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทร ราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนา ลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก ห้วยขวาง มีนบุรี สะพานสูง จอมทอง พระนคร หนองแขม บางบอน บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน สัมพันธวงศ์ ดอนเมือง หลักสี่ และทวีวัฒนา สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4ODk5MQ==

 

อัลบั้มภาพ