image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 กทม. ร่วมส่งเสริมเด็กพิเศษ พัฒนาความสามารถ ใช้ชีวิตอย่างอิสระ เท่าเทียม มีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างเต็มที่
 
เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 11 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

       

          (11 ต.ค.63) เวลา 12.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญา "ART ABLE PROJECT" โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ผู้บริหารบริษัท ดรีมเมอร์ สตูดิโอ จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานเอเดน ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

          กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญา "ART ABLE PROJECT" ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาให้สามารถทำทุกสิ่งได้เทียบเท่าหรือเหมือนคนปกติทั่วไปให้คนพิการทางสติปัญญามีทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาสู่การรับรู้ และเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม โครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย Work Shop กิจกรรมการสอน แต่งหน้า เดินแบบ ดนตรีการแสดงวาดรูป ทำอาหาร ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาให้ผู้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งได้ดำเนินการในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา โดยได้รับความกรุณาจากคุณสุรชัย แสงสุวรรณ ประธาน ดรีมเมอร์ สตูดิโอ จำกัด
รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นผู้ฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่น้องๆดาวน์ซินโดรม สำหรับวันนี้กิจกรรม ART ABLE DAY หรือวันแสดงผลงานกิจกรรมของเด็กดาวน์ซินโดรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในโครงการ มีการจำหน่ายผลงานจากฝีมือของน้องๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวน์ซินโดรม และของที่ระลึกต่างๆ โดยรายได้จากการจัดงาน ทางสมาคมจะนำไปช่วยเหลือเด็กดาวน์ซินโครมป่วยติดเตียงที่มีอาการรุนแรงทั่วประเทศต่อไป

         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้เสมอภาคกับคนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น จากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ นับเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่สังคมไทยต้องให้ความสำคัญและให้โอกาสคนพิการ ได้เปลี่ยนสถานะของตนเองจาก ภาระ เป็น พลังของสังคม และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เท่าเทียมและสามารถมีส่วนร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมผู้พิการทางสติปัญญาทุกคนที่มีความพยายามฝึกฝน และพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ มีผลงานมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และรับรู้ถึงความสมารถที่มีพัฒนการไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติทั่วไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป อย่าได้ยอมแพ้หรือท้อถอย


———-(อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://159.192.103.252/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MDk5MQ==