image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

"โครงการเจาะเลือดถึงบ้าน"

 
เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 22 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

 

 

"โครงการเจาะเลือดถึงบ้าน"
หรือ Mobile Lab บริการรูปแบบใหม่จากกรุงเทพมหานคร
รองรับปัญหาผู้ป่วยติดเตียง ลดปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ลดเวลา ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติ
เพิ่มความใส่ใจ เพิ่มรอยยิ้ม
 

  

เชิญชวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์รับบริการเจาะเลือดที่บ้าน

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางและรูปแบบขั้นตอนการให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม ดังนี้

  1. แพทย์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมผู้ป่วยที่เข้าโครงการเจาะเลือดที่บ้าน
  2. โรงพยาบาลประสานผู้ป่วย และ/หรือญาติ/ ผู้ดูแลผู้ป่วย เชิญชวนเข้ารับบริการโครงการเจาะเลือดที่บ้าน
  3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความยินดีเข้าโครงการฯ ญาติผู้ป่วยสามารถติดต่อรับแบบแสดงความยินยอมเข้ารับบริการโครงการฯ พร้อมลงนาม ณ โรงพยาบาล
  4. ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการเจาะเลือดที่บ้าน สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ตามความสมัครใจ ในกรณีที่มีความประสงค์เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ ผู้ป่วยและญาติจะต้องลงนามตามแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
  5. ดำเนินการเก็บตัวอย่าง โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากสำนักการแพทย์ นัดหมายรับข้อมูลผู้ป่วย แผนที่บ้านผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ โดยโรงพยาบาล (lab) เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ (tube + label)
  6. ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้โทรประสานนัดหมายกับผู้รับบริการเจาะเลือดที่บ้าน
  7. ดำเนินการเจาะเลือดที่บ้าน พร้อมวัดความดันโลหิต ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. และนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลภายในเวลา 10.00 น. วันเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

            ทั้งนี้ ผู้ที่ทำการเจาะเลือด เพื่อเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย จะเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และทำการวิเคราะห์ผลโดยโรงพยาบาล

            สำหรับ แผนการดำเนินการจะให้บริการนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ที่มีโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย. 63 จากนั้นจะขยายผลให้บริการเจาะเลือดที่บ้านของกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่มีโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ในปี 64