image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เปิด “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok" เวทีแสดงผลงานและศักยภาพเด็กและเยาวชน กทม.

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

           (19 ก.ย. 63) เวลา 16.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 ตอน “บ้านสีส้มใต้ร่มสีเขียว” โดยมี ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งกรุงเทพมหานครโดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างเวลา 14.00 - 20.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

           กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเวทีวาไรตี้ทอล์กโชว์ เรื่อง “วัยรุ่น วัยดีๆ ที่มีความหมาย” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 7 โซน ได้แก่ โซนการละเล่น โซนดนตรี โซนกีฬา โซนภูมิปัญญา โซนอาชีพ โซนสุขภาพ และโซนศิลปะ

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทุกคนให้มีความเข้มแข็งและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และนับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้ว ที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ในการรวมพลังจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นเวทีสร้างประสบการณ์การทำงานให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะชีวิตเพิ่มมากขึ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาขึ้นตามช่วงวัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีภูมิคุ้มกัน และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รู้จักแบ่งเวลา ทำประโยชน์ให้สังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยมีกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนตลอดมา ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” และเป็นที่มาของแนวคิด “บ้านสีส้มใต้ร่มสีเขียว” ในวันนี้

            ในนามของกรุงเทพมหานครขอแสดงความชื่นชม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขต่อตนเองแล้ว ยังได้สร้างความปลาบปลื้มใจ และความภาคภูมิใจให้กับสังคมและประเทศชาติ ที่ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมเช่นนี้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ เด็กและเยาวชนได้ถือปฏิบัติ และขอให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป เป็นพลเมืองที่เก่ง ดี และเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป


---------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzNDY5MQ==

 

อัลบั้มภาพ