image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม.ร่วมมือองค์การเฟรนฯ ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ

 
เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

             (16 ก.ย. 63) นายเกรียงยศ สุดลดภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว“โครงการนําร่องการจัดระบบคุ้มครองเด็กในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน” โดยมีนางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย นางสาวอรวรรณ เสาวพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การเฟรนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) นางสาวปรารถนา สุวรรณเปี่ยม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา ผู้บริหารเขตประเวศ เขตหนองแขม เขตบางกอกใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องสปริง 2 ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนท์ สาทร กรุงเทพมหานคร

             กรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักพัฒนาสังคมและสำนักการศึกษา ร่วมกับโครงการเพื่อน เพื่อน  องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการโครงการนำร่องการจัดระบบคุ้มครองเด็กในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน 3 พื้นที่เขต ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าพระและชุมชนวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์และชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบและชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ เขตประเวศ เพื่อจัดระบบการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน ดังนี้ 1. บูรณาการระบบการคุ้มครองเด็กให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและกระบวนการคุ้มครองเด็กในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 2. สนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนมีกระบวนการรายงานและดำเนินการเมื่อมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน 3. สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่ของตนเอง   ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการนำร่องฯ ได้แก่ มีจำนวนบุคลากรในโรงเรียน อาทิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน แม่ครัว บุคลากรในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน  โดยมีบุคลากรในโรงเรียนที่ร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 9 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก เพื่อสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองเด็กให้ดำเนินการได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน นอกจากนี้คาดว่าจะมีประชาชนในชุมชนและหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ผู้นำ ชุมชน อาสาสมัคร ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจ เป็นต้น จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองเด็กในชุมชน มีอาสาสมัครคุ้มครองเด็กจำนวน  15 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกเป็นสมาชิกคุ้มครองเด็กในชุมชน ประการสำคัญมีเด็กทีจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนำร่องฯ นี้ ไม่ต่ำกว่า 600 คน

             รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน โดยมีนโยบายการดำเนินงานหลายประการที่จัดทำขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ  เช่น โครงการสร้างแรงบันดาลใจการศึกษาภาษาที่ 2 (อังกฤษภาคปฏิบัติ Inspiration : Friend to Friend) เราไม่ทิ้งกัน (No one left behind) เป็นโครงการที่คัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดี ไม่สนใจการเรียน ไม่ค่อยกล้าแสดงออก และมีความสุ่มเสี่ยงในหลายด้าน หรือที่เรียกกันว่า “เด็กหลังห้อง” ให้มีโอกาสเดินทางไปฝึกภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวโลกกว้างที่ต่างประเทศ  โครงการส่งเสริมให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีวิชาชีพติดตัวอย่างน้อย 1 อาชีพ เป็นต้น

             ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอชื่นชมโครงการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้จัดทำโครงการนำร่องการจัดระบบคุ้มครองเด็กในโรงเรียนและสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชนนี้  ซึ่งเป็นโครงการที่ดี และเป็นการแก้ปัญหาเด็ก และเยาวชน รวมถึงด้อยโอกาสได้อย่างตรงตามความตั้งใจของกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้หากมีปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฯ  กรุงเทพมหานครยินดีที่จะสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็ก เยาวชน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2ODU5MQ==
อัลบั้มภาพ