image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม. จัด"โครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง" ปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

           (16 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ณ ลานคิด ลานธรรม หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค : นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตบางแค "โครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง" โดยมี นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค พระเทพสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานชุมชนแขวงบางไผ่และแขวงบางแคเหนือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตบางแค ร่วมพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค กิจกรรมฝึกสอนอาชีพศิลปประดิษฐ์การทำดอกไม้ผ้าต่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตบางแค กิจกรรมตลาดนัด "คนรักษ์ คูคลอง" จำหน่ายผักผลไม้จากสวนในพื้นที่เขตบางแค เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน บริการตัดผมฟรี บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารลงเรือเพื่อเยี่ยมชมการอนุรักษ์และพัฒนาคลองบางแวก รวมระยะทาง 1,200 เมตร พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไรภายในสวนป่าปริศนาธรรม หน้าวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์คลองทุกเส้นทาง เนื่องจากคลองเป็นเส้นทางสัญจรหลักของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลอง และยังมีความสำคัญต่อเกษตรกรในกรุงเทพมหานครอีกด้วย ทั้งนี้ คลองบางแวกเป็นคลองสายสำคัญในพื้นที่เขตบางแค และเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับคลองอื่น ๆ เช่น คลองราชมนตรี คลองภาษีเจริญ รวมถึงเป็นเส้นทางรองรับน้ำฝนและเส้นทางระบายน้ำที่สำคัญในพื้นที่เขตบางแค แนวคิดการพัฒนาคลองบางแวก บนหลักของ "บวร" ตามโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลองนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ บ้านหรือชุมชน วัด และโรงเรียน โดยมีคลองเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน การคิด การปฏิบัติอย่างมีปัญญา เกิดกลุ่มสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการอนุรักษ์คลอง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขตบางแค ให้เด็ก เยาวชน และคนที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ได้เข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ และในอนาคตยังต่อยอดไปสู่การเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน นับได้ว่าโครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมาย กรุงเทพมหานครขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกท่านที่ทำให้ให้เกิดโครงการนี้ และขอให้ทุกท่านร่วมมือกันต่อยอดโครงการและอนุรักษ์คลองให้ใสสะอาดเช่นนี้ตลอดไป

         สำหรับโครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรมอนุรักษ์คลอง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมคลองบางแวก ชุมชนเทวินรวมใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ พระสงฆ์จากวัดบุณยประดิษฐ์ ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเขตบางแค เพื่อปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์กับคนทุกเพศ ทุกวัย ให้ทุกคนมีโอกาสใช้พื้นที่ร่วมกัน และปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนริมคลองบางแวกทั้ง 2 ฝั่ง ให้หลังบ้านน่ามอง ปราศจากขยะมูลฝอย และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพดีอย่างยั่งยืน สัตว์น้ำอาศัยอยู่ได้ตามธรรมชาติ จึงนำไปสู่การประชุมระดมสมอง และการเสวนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตามหลัก "บวร" ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ที่ร่วมกันคิดและพัฒนาพื้นที่บนหลัก 3 ป คือ 1.ปลูก คือการปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์คลองบางแวก 2.ปรับ คือการปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนริมคลองและปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ 3. เปลี่ยน คือการเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่เรียนรู้ โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาออกเป็น 6 โซน (โซน A - โซน F) ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาตามลำดับ ดังนี้ โซน A เปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดบุณยประดิษฐ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น "ลานคิด ลานธรรม" เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวอุโมงค์ต้นไม้ เป็นพื้นที่พบปะเสวนาของคนในชุมชน รวมถึงใช้จัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนาระหว่าง ชุมชน วัด และโรงเรียน ส่วนที่ 2 ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้เป็น "สวนป่าปริศนาธรรม Digital" 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้คติธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ของเขตบางแค สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มภาษาจีนอีกหนึ่งภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เปิดพื้นที่เขตบางแคต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต โซน B - โซน F เป็นการปรับปรุงบ้านเรือนผู้พักอาศัยริมคลองบางแวกให้หลังบ้านน่ามอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยสวนแนวตั้ง และรณรงค์ประชาชนผู้พักอาศัยริมคลองไม่ให้ทิ้งขยะ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง

           ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตบางแค ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 - ส.ค. 63 เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเครือข่าย "คนรักษ์ คูคลอง" รวมทั้งยังมีการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน จัดฝึกสอนอาชีพศิลปประดิษฐ์ การทำดอกไม้ผ้าต่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตบางแค และตลาดนัดชุมชน คนรักษ์ คูคลอง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงยังมีบริการตัดผมฟรี ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว และจัดเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบริการของเขตในกิจกรรมเขตบางแคสัญจรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตบางแคยังคงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความเห็นที่ได้รับจากประชาชนไปพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์กับทุกคนอย่างแท้จริง ทั้งนี้สำนักงานเขตบางแคมีเป้าหมายในการพัฒนาคลองบางแวกให้เป็นคลองต้นแบบในการรักษา พัฒนา และอนุรักษ์คลองบนหลักของ "บวร" ต่อไป

—————————— (มุทิตา สปส. / ดนุพล ปชส.เขตบางแค รายงาน

 แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ5NzU5MQ==

 

อัลบั้มภาพ