image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 11 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

          (11 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร : นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมประชุม ซึ่งโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต พัฒนาเมืองที่ยั่งยืน การบรรเทาความยากจน และการเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เมือง เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดน้ำท่วม การวางผังเมือง และการคมนาคมแบบบูรณาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ UK's Prosperity Fund Future Cities Programme (FCP)

          ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund โดยผู้แทนคณะทำงานแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1.Integrated Data Hub for Bangkok Metropolitan Administration โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รายละเอียดดังนี้ 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ได้มีมติให้นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้ดำรงตำแหน่ง Product Owner และมอบสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่ง Data Architect ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่ปรึกษานั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นางสาวณัชุดา มงคลชาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 1.2 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “Introduction to Big Data and Analytics” มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 152 คน จาก 16 หน่วยงาน โดยจัดการอบรมจำนวน 3 รุ่นๆละ 1 วัน เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 และวันที่ 30 ก.ค.63 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และวันที่ 4 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินโครงการ IDH แล้วเสร็จ ทางสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จะบรรจุรายละเอียดการอบรมเรื่อง Big Data เป็นส่วนหนึ่งของ BMA e-Learning ต่อไป 1.3 ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงการสำคัญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงาน (CIO) โดยจะเริ่มการสัมภาษณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในระดับเจ้าหน้าที่ก่อน แล้วจึงสรุปข้อมูลนำเสนอ CIO ของแต่ละหน่วยงานและสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นเชิงนโยบาย ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จ จำนวน 15 หน่วยงาน คงเหลือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นัดหมายวันที่ 17 ก.ย.63 ณ อาคารฑีปังกร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่วนการสัมภาษณ์ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงาน (CIO) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 หน่วยงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 16 หน่วยงาน ภายในเดือนก.ย.63

          2. Decision Support System for Flood Management for Bangkok Metropolitan Administration โดยสำนักการระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้ 2.1 โครงการเกิดความล่าช้าในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จากการขาดข้อมูล การสำรวจภูมิประเทศที่มีคุณภาพดีสำหรับการทำแบบจำลอง (Model) น้ำท่วมในพื้นที่ศึกษานำร่องบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้หารือกับคณะทำงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำโดยสำนักการระบายน้ำ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคุณภาพของข้อมูลซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) และเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น คณะที่ปรึกษาได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำแบบจำลอง (Model) น้ำท่วม และส่งผลต่อระยะเวลาดำเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และกระทบต่อการดำเนินโครงการ Integrated Data Hub for Bangkok Metropolitan Administration (IDH) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาแบบจำลอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการน้ำ จากการบูรณาการข้อมูลในโครงการ Decision Support System for Flood Management ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมาย จากบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นบริเวณถนนลาดพร้าว ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง รวมถึงจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความร่วมมือ Future Cities Prosperity Fund ของกรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้อำนวยการเขตวังทองหลางหรือผู้แทน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานต่อไป 2.2 คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบ พยากรณ์ปริมาณน้ำฝน (Rainfall Forecasting) และวิธีการทำแบบจำลองน้ำท่วม (Flood Modelling) ด้วยโปรแกรม TUFLOW และสำนักการระบายน้ำ ได้ให้ข้อมูลปริมาณฝนของกรุงเทพมหานคร รายวัน ระยะยาว เพื่อประกอบการจัดทำโมเดลดังกล่าว 2.3 คณะที่ปรึกษาได้เสนอให้นำเข้าเรดาห์แนวตั้ง (Vertical Profiling Radar) มาทดลองใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลฝนในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มเติมจากเรดาห์ระบบเดิมที่กรุงเทพมหานครใช้งานอยู่ โดยคณะที่ปรึกษาได้ประสานสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานการต่างประเทศในขั้นตอนการนำเข้าเรดาห์ ขณะนี้สำนักงานการต่างประเทศ ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการนำเข้าอุปกรณ์ เพื่อใช้งานสำหรับโครงการ DSS จากกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และมีความคืบหน้าในการนำเข้าอุปกรณ์บางชิ้นส่วน

          3. Transit-Oriented Development Plan for Khlong Bang Luang Area and Bang Wa BTS Station in Bangkok โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รายละเอียดดังนี้ 3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทำให้การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต้องล่าช้าออกไปนั้น คณะที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากชั้นข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จากโครงการจัดเก็บข้อมูลอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1:4000 และข้อมูลจากการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ภูมิหลังของโครงการ (Background Analysis) เรียบร้อยแล้วในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้ ยังจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่จริง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลจากชั้นข้อมูล เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเดินทางของประชาชน สภาพถนน ตรอก ซอย รวมทั้งข้อมูลเชิงสังคมต่างๆ ในพื้นที่ศึกษา 3.2 ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาได้จัดหานักวิชาการมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร รับผิดชอบข้อมูลเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยจะเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนก.ย.63
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ4MzU5MQ==

อัลบั้มภาพ