image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

กทม. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ระดับ Premium

 
เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 11 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

          (11 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีงบประมาณ 2557 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 185 ผลิตภัณฑ์ และต่อมาในปีงบประมาณ 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และมีเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการส่งเสริม และสร้างโอกาส ให้แก่ผู้ผลิตขนาดเล็ก ผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการจ้างงาน เกิดเงินทุนหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ปี 2020 ขึ้นต่อเนื่องโดยแบ่งผลิตภัณฑ์การคัดสรรออกเป็น 5 กลุ่มประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้ประกอบการและผู้ผลิตสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 440 ราย รวมผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 687 ผลิตภัณฑ์ (ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรได้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ์) ซึ่งขณะนี้การคัดสรรผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ปี 2020 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรและมีสิทธิใช้ตราผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ดังนี้ ระดับ Premium จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Platinum จำนวน 151 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Gold จำนวน 225 ผลิตภัณฑ์ ระดับ Silver จำนวน 153 ผลิตภัณฑ์ และระดับ Bronze จำนวน 79 ผลิตภัณฑ์ รวมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ทั้งสิ้น 652 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผ่านการคัดสรรจะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิให้ใช้ตราผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์กรุงเพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ด้าน "มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้"

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยปี 2562 ได้จัดกิจกรรมจัดถนนคนเดิน และนำผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ร่วมออกร้าน สำหรับในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร ทำให้สามารถรองรับผู้ค้าได้มากขึ้น และสามารถนำสินค้า Bangkok Brand ไปออกร้านร่วมกับผู้ค้าเดิมได้ โดยจะเปิดให้ทำการค้าตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ จึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวไทย และเกิดการใช้จ่ายจากผู้มีกำลังซื้อในประเทศให้มากขึ้น โดยกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตที่ผ่านมา

            สำหรับผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนั้น ยังจำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (Packaging) ให้มีความทันสมัย โดดเด่น และดึงดูดใจผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถเป็นที่รู้จักไปยังต่างประเทศ เพราะคุณภาพของสินค้าของไทยนั้นไม่ด้อยไปกว่าสินค้าท้องถิ่นของต่างประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการต่อไป

            "ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้บริโภคต่อไป" รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย
—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMjU5MQ==

 

อัลบั้มภาพ