image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 

เห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 – 2564 และเร่งจ้างงานผู้พิการเพื่อสร้างโอกาสและสร้างอาชีพตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน

 
เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

           (6 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/63 โดยมี ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักการโยธาสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)

          ที่ประชุมแจ้งว่า ในวันนี้มีการรายงานติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 8 สำนัก ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักพัฒนาสังคม รวมทั้งสิ้น 97 โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการของกรุงเทพมหานครในทุกด้านทุกมิติ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทราบถึงโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ จึงมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมประสานสมาคมผู้พิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการไปสู่ผู้พิการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 – 2564 ทั้งนี้สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร ที่เสนอโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดทำโครงการฯ เป็นเงิน 1,317,525.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 - 2564 จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการฯ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และการจัดประชุมวิพากษ์ แผนปฏิบัติการฯ เพื่อรวบรวมรายละเอียดพร้อมส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 – 2564 ซึ่งที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และจะนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม เพื่อนำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงให้มีการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานอนุกรรมการได้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำกรุงเทพมหานคร ที่ 1/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากปัจจุบันสำนักพัฒนาสังคม และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการชุดใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะทำงานฯ จำนวน 22 คน โดยร่างคำสั่งนี้ได้มีการเพิ่มเติมผู้แทนกรมการจัดหางานให้เป็นคณะทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ รวมถึงแก้ไขในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ และหัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ให้เป็นคณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานของสำนักพัฒนาสังคมด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ(ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังกล่าว และจะนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป

          ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาเครือข่ายคนพิการในกรุงเทพมหานคร (สอท.กทม.) ได้จัดทำแบบสำรวจเบื้องต้นสำรวจความต้องการการมีงานทำของคนพิการเพื่อสุ่มข้อมูลและรวบรวมผลรายงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า มีผู้พิการที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,309 คน ส่วนอาชีพที่ผู้พิการประสงค์ทำงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร อันดับที่ 1 คือ ทำงานประสานงานภายในเขต อันดับที่ 2 คือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือชุมชน อันดับที่ 3 คือ ดูแลสวน คนดูแลความสะอาด อันดับที่ 4 คือ การปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ สำหรับประเด็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนั้น ยังพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้จ้างงานผู้พิการ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมเร่งการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงาน โดยเฉพาะในสำนักงานเขตให้มีการจ้างงานผู้พิการให้ครบถ้วนทุกเขต ซึ่งในอนาคตตั้งเป้าว่าจะจ้างงานผู้พิการทำงานในสำนักเขตเพิ่มเติมจากเดิมเขตละ 1 คน เป็นเขตละ 2 คน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคมจัดหาเวทีเพื่อแสดงความสามารถของผู้พิการและจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมการแสดงสินค้าของผู้พิการให้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้ผู้พิการตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน


——————-(สกณธ์... สปส.รายงาน)

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NDE5MQ==
อัลบั้มภาพ